User Tools

Site Tools


07304-th-n-h-c-gi-i-ph-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07304-th-n-h-c-gi-i-ph-ng-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​40/​Westminster_Abbey_C20th_martyrs.jpg/​250px-Westminster_Abbey_C20th_martyrs.jpg"​ width="​250"​ height="​190"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​40/​Westminster_Abbey_C20th_martyrs.jpg/​375px-Westminster_Abbey_C20th_martyrs.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​40/​Westminster_Abbey_C20th_martyrs.jpg/​500px-Westminster_Abbey_C20th_martyrs.jpg 2x" data-file-width="​525"​ data-file-height="​398"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Thần học giải phóng</​b>​ bắt đầu hình thành vào cuối thập niên 1960 trong Giáo hội Công giáo La Mã ở Mỹ Latinh. Thuyết thần học này đưa ra quan điểm mới là giáo hội có trách nhiệm giúp đỡ con người tự giải phóng cho chính mình khỏi sự đói nghèo và bất công đang xảy ra và đặc biệt phổ biến trong các nước Thế giới thứ ba. Những luận điểm chính của thần học giải phóng tán thành sự nhấn mạnh của Karl Marx về bất công xã hội:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Sự đau khổ của con người có thể nhận thức được một cách rõ ràng khi mà trên toàn thế giới, 80% dân số chỉ sống bằng 20% số của cải. Kết quả là trong 80% dân số ấy tình trạng thiếu ăn, bệnh tật, tỷ lệ tử vong cao tràn lan.</​li>​
 +<​li>​Sự đau khổ của con người với quy mô và mức độ như thế mâu thuẫn với nguyên tắc đạo đức của Kitô giáo và trái với cái nhìn của Chúa đối với loài người về sự thương yêu đồng loại và mục tiêu hợp nhất toàn bộ nhân loại.</​li>​
 +<​li>​Để bày tỏ đức tin cũng như lương tâm, các tín đồ phải hành động để làm giảm bớt sự đau khổ ấy. Phương tiện để làm điều đó là những phát biểu có hệ thống và thường đòi hỏi hành động chính trị kèm theo.</​li></​ul><​p>​Số lượng tín đồ liên minh với người nghèo trong các hành động đấu tranh chính trị ngày càng gia tăng và có lúc đã dẫn đến một số thành viên của giáo hội bị giết chết trong khung cảnh bạo lực bao trùm. <​i>​Năm 1980, Oscar Arnulfo Romero, tổng giám mục San Salvador (thủ đô El Salvador), bị bắn gục trong nhà thờ trong khi đang làm Thánh Lễ. Từ đó về sau, nhiều lãnh tụ khác trong giáo hội cũng chịu số phận tương tự.</​i><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Vatican cũng phản kháng đối với thần học giải phóng vì cho rằng nó dẫn đến nguy cơ lôi kéo giáo hội vào tranh chấp chính trị cũng như xa rời những quan tâm của Kitô giáo về thế giới bên kia.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1330
 +Cached time: 20181010162216
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.032 seconds
 +Real time usage: 0.054 seconds
 +Preprocessor visited node count: 146/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4500/​2097152 bytes
 +Template argument size: 191/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 229/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.004/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​31.708 ​     1 -total
 + ​87.63% ​  ​27.786 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_C&#​417;​_&#​272;&#​7889;​c_gi&​aacute;​o
 + ​76.10% ​  ​24.130 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​59.16% ​  ​18.759 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​12.13% ​   3.847      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​786495-0!canonical and timestamp 20181010162216 and revision id 29419415
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
07304-th-n-h-c-gi-i-ph-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)