User Tools

Site Tools


07316--ng-c-ng-s-n-tri-u-ti-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07316--ng-c-ng-s-n-tri-u-ti-n-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đảng Cộng sản Triều Tiên </​b>​(hangeul:​ 조선공산당,​ hanja: 朝鮮共産黨),​ thường gọi tắt là <​b>​Triều Cộng</​b>,​ là một chính đảng theo chủ nghĩa cộng sản được Quốc tế Cộng sản thành lập tại Triều Tiên vào năm 1925 dưới thời bị Nhật Bản đô hộ.<​sup id="​cite_ref-demise_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​Thập niên 1920, Đảng Cộng sản Triều Tiên mở rộng hoạt động ra tận các khu vực có người Triều Tiên sinh sống gồm Nhật Bản và Mãn Châu. Do bị Nhật đàn áp, Trung ưởng đảng này bị xóa sổ rồi lập lại nhiều lần, vì thế mà có Đảng Cộng sản Triều Tiên thứ nhất đến tận thứ tư. Sau khi Đảng Cộng sản Triều Tiên thứ tư bị Quốc tế Cộng sản xóa sổ vào năm 1929 vì mâu thuẫn, nhiều chi bộ của nó vẫn tồn tại và phong trào tái lập Đảng Cộng sản Triều Tiên vẫn được tiếp tục.<​sup id="​cite_ref-demise_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Sau Chiến tranh Thái Bình Dương, Đảng Cộng sản Triều Tiên được tái lập vào tháng 9 năm 1945. Nó chính là một trong những tiền thân của Đảng Lao động Triều Tiên đang lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hiện nay. Tuy nhiên, người sáng lập Đảng Lao động Triều Tiên, Kim Nhật Thành ít có quan hệ với Đảng Cộng sản Triều Tiên, đồng thời giữa hai đảng này lại có những đối lập giữa các cá nhân, vì thế Đảng Lao động Triều Tiên có đánh giá mang tính phủ nhận đối với Đảng Cộng sản Triều Tiên.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1301
 +Cached time: 20181029232253
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.091 seconds
 +Preprocessor visited node count: 173/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4381/​2097152 bytes
 +Template argument size: 85/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 903/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.005/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​41.310 ​     1 -total
 + ​70.36% ​  ​29.065 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​64.58% ​  ​26.679 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​49.24% ​  ​20.340 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​29.29% ​  ​12.098 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​10.74% ​   4.437      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​785988-0!canonical and timestamp 20181029232253 and revision id 22115940
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
07316--ng-c-ng-s-n-tri-u-ti-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)