User Tools

Site Tools


07318-ivan-petrovich-belkin-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07318-ivan-petrovich-belkin-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #00CC99; color: #​3D2B1F;">​Ivan Petrovich Belkin<​br/>​Иван Петрович Белкин</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Nhân vật trong <​i><​i>​Tập truyện của ông Ivan Petrovich Belkin quá cố</​i><​br/><​i>​Biên niên sử làng Gorukhino</​i></​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Xuất hiện lần đầu</​th><​td>​
 +<​i>​Phát súng</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Xuất hiện lần cuối</​th><​td>​
 +<​i>​Biên niên sử làng Gorukhino</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sáng tạo bởi</​th><​td>​
 +Aleksandr S.Pushkin</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Minh họa bởi</​th><​td>​
 +Bảo tàng Quốc gia Pushkin</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​00CC99;">​Thông tin</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới tính</​th><​td>​
 +Nam</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tuổi</​th><​td>​
 +?</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày sinh</​th><​td>​
 +?</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày mất</​th><​td>​
 +1828</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nét đặc biệt</​th><​td>​
 +Thích ghi chép</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nghề nghiệp</​th><​td>​
 +Nhà quý tộc</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nơi ở</​th><​td>​
 +Nông thôn</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc tịch</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​23px-Flag_of_Russia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​35px-Flag_of_Russia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​45px-Flag_of_Russia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Đế quốc Nga</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Ivan Petrovich Belkin</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ (tiếng Nga: <​i>​Иван Петрович Белкин</​i>​) là một nhân vật hư cấu trong các tác phẩm của Aleksandr S.Pushkin.
 +</p>
  
 +<​p>​Theo mô tả của Pushkin, thì đó là một nhà quý tộc không mấy tiếng tăm ở nông thôn. Suốt từ thời trai trẻ đến những năm cuối đời, con người giàu có này giết thời gian rảnh bằng cách ghi lại những sự việc từng được biết đến trong đời. Ông ta mất vào năm 1828, nhân vật này xuất hiện trong tác phẩm <​i>​Tập truyện của ông Ivan Petrovich Belkin quá cố</​i>​ và <​i>​Biên niên sử làng Gorukhino</​i>​.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li><​i>​Tập truyện của ông Ivan Petrovich Belkin quá cố</​i>​ (Aleksandr S.Pushkin)</​li>​
 +<​li><​i>​Biên niên sử làng Gorukhino</​i>​ (Aleksandr S.Pushkin)</​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Lễ trao giải thưởng Ivan Petrovich Belkin. Câu chuyện hay nhất trong năm</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1239
 +Cached time: 20181013030232
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.064 seconds
 +Real time usage: 0.085 seconds
 +Preprocessor visited node count: 574/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8889/​2097152 bytes
 +Template argument size: 871/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 460/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.016/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 748 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​63.889 ​     1 -total
 + ​66.99% ​  ​42.797 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_h&#​432;​_c&#​7845;​u
 + ​58.30% ​  ​37.246 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.66% ​  ​14.480 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​19.98% ​  ​12.764 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​11.34% ​   7.245      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​10.71% ​   6.844      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  6.55%    4.184      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.27%    4.005      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_&#​272;&#​7871;​_qu&#​7889;​c_Nga
 +  3.68%    2.351      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&​aacute;​_c&#​7901;/​core
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​786496-0!canonical and timestamp 20181013030232 and revision id 26381180
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
07318-ivan-petrovich-belkin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)