User Tools

Site Tools


07320-b-u-c-li-n-bang-canada-2011-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07320-b-u-c-li-n-bang-canada-2011-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Bầu cử liên bang Canada năm 2011</​b>​ là cuộc bầu cử dự kiến tổ chức ​​ngày 02 tháng 5 năm 2011. Sau khi thành viên của Nghị viện Canada do Đảng Tự do Canada chủ xướng bỏ phiếu bất tín nhiệm ngày 25 tháng 3 năm 2011 với kết quả rằng chính phủ thiểu số của Đảng Bảo thủ Canada không đạt tín nhiệm của Nghị viện, Thủ tướng Stephen Harper đã kiến nghị Toàn quyền Canada David Johnston ra chỉ thị bầu cử, chỉ thị này đã được ban hành vào ngày 26 tháng 3 năm 2011<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​
 +.
 +</p>
  
 +<​p>​Cuộc bầu cử liên bang năm 2008 dẫn đến một chính phủ Bảo thủ thiểu số thứ hai liên tiếp. Việc đầu tiên, được bầu trong cuộc bầu cử liên bang năm 2006, kéo dài gần ba năm và trở thành thiểu số nghị viện tồn tại lâu nhất trong lịch sử Canada.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​Bản mẫu:​Tổng tuyển cử Canada 2011
 +</p>
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​CBC News (ngày 26 tháng 3 năm 2011). “Election day set for May 2”. CBC<span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 26 tháng 3 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%E1%BA%A7u+c%E1%BB%AD+li%C3%AAn+bang+Canada%2C+2011&​amp;​rft.au=CBC+News&​amp;​rft.aulast=CBC+News&​amp;​rft.btitle=Election+day+set+for+May%26nbsp%3B2&​amp;​rft.date=26+th%C3%A1ng+3+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=CBC&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.cbc.ca%2Fnews%2Fpolitics%2Fstory%2F2011%2F03%2F26%2Fcv-election-writ.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Duration of Minority Governments”. Parliament of Canada. Ngày 18 tháng 11 năm 2008<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 23 tháng 3 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AB%E1%BA%A7u+c%E1%BB%AD+li%C3%AAn+bang+Canada%2C+2011&​amp;​rft.btitle=Duration+of+Minority+Governments&​amp;​rft.date=23+th%C3%A1ng+3+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Parliament+of+Canada&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww2.parl.gc.ca%2Fparlinfo%2Fcompilations%2Fparliament%2FDurationMinorityGovernment.aspx&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1257
 +Cached time: 20181012112759
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.068 seconds
 +Real time usage: 0.095 seconds
 +Preprocessor visited node count: 208/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7515/​2097152 bytes
 +Template argument size: 85/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2103/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.024/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.34 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​79.067 ​     1 -total
 + ​73.31% ​  ​57.962 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​48.87% ​  ​38.639 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 + ​24.68% ​  ​19.511 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​22.59% ​  ​17.863 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​12.85% ​  ​10.160 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.92%    6.261      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  4.68%    3.703      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  1.80%    1.425      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7893;​ng_tuy&#​7875;​n_c&#​7917;​_Canada_2011
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​768218-0!canonical and timestamp 20181012112759 and revision id 41103532
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
07320-b-u-c-li-n-bang-canada-2011-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)