User Tools

Site Tools


07321-tr-c-ti-t-li-u-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07321-tr-c-ti-t-li-u-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Trúc tiết liệu</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ <​b>​biển trúc hoa</​b>,​ <​b>​bách túc thảo</​b><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>,​ <​b>​lân bách</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Homalocladium platycladum</​b></​i>​) là loài duy nhất của chi <​i><​b>​Homalocladium</​b></​i>​. Chi này được tách ra từ <​i>​Polygonum</​i>​ sect. <​i>​Homalocladium</​i>​ <​small>​F. Muell., 1857</​small>,​ và đôi khi cũng được gộp trong chi <​i>​Muehlenbeckia</​i>​.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Cây bụi mọc thẳng, cao khoảng 1 m với các cành dạng lá rộng, phẳng, mỏng, có đốt, có đường khía tinh vi, dạng dải. Các lá không cuống, dạng màng, mép nguyên, thường xẻ thùy tại gốc, dài 1,​5-6,​5 cm. Bẹ chìa dài 1–2 mm, hình trứng, tù. Hoa 1-6 mọc thành cụm không cuống, có lá bắc hình trứng dài khoảng 1 mm. Bao hoa mẫu 5, màu vàng ánh xanh lục hay vàng, thuôn dài, dài khoảng 1-1,5 mm. Nhị 8. Bầu nhụy dạng trứng, 3 góc, dài khoảng 1 mm; vòi nhụy 3. Quả kiên được bao bọc trong các phần phình lên của bao hoa dày cùi thịt màu đỏ sẫm hay tía<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +<​p>​Loài này là bản địa của quần đảo Solomon, nhưng được gieo trồng ở nhiều nơi để lấy quả màu đỏ thẫm hay hơi tía.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1268
 +Cached time: 20181011093714
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.156 seconds
 +Real time usage: 0.196 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1511/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11385/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2902/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3718/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.028/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 879 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 168.652 ​     1 -total
 + ​80.91% ​ 136.450 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​52.69% ​  ​88.869 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​11.64% ​  ​19.625 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_name
 + ​11.07% ​  ​18.670 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  5.35%    9.021      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +  4.16%    7.019      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.82%    6.451      4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PAGENAMEBASE
 +  3.60%    6.072      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +  3.54%    5.973      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Extinct
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​783585-0!canonical and timestamp 20181011093714 and revision id 20988466
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
07321-tr-c-ti-t-li-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)