User Tools

Site Tools


07334-lazar-yosifovych-lagin-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07334-lazar-yosifovych-lagin-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Lazar Lagin</​b>​ (tiếng Nga: <​i>​Лазарь Лагин</​i>​) là bút danh của <​b>​Lazar Iosifovich Ginzburg</​b>​ (tiếng Nga: <​i>​Лазарь Иосифович Гинзбург</​i>​). Ông là một nhà văn, nhà thơ, nhà biên kịch hoạt hình nổi tiếng, được đánh giá là một đại diện hàng đầu của văn học trào phúng và văn học thiếu nhi Liên Xô.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​h3><​span id="​S.C3.A1ch"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Sách">​Sách</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li><​i>​Ông già Khottabych</​i>​ (truyện thiếu nhi, 1938)</​li>​
 +<​li><​i>​Chiến hạm Anyuta</​i>​ (tiểu thuyết, 1945)</​li>​
 +<​li><​i>​Sáng chế AB</​i>​ (tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, 1947-1948)</​li>​
 +<​li><​i>​Đảo thất vọng</​i>​ (tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, 1947-1951)</​li>​
 +<​li><​i>​Atavya Proksima</​i>​ (tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, 1956)</​li>​
 +<​li><​i>​Câu chuyện buồn phiền</​i>​ (tiểu thuyết trào phúng, 1961)</​li>​
 +<​li><​i>​Thị trưởng Bell Endyu</​i>​ (tập sách, 1962)</​li>​
 +<​li><​i>​Quần đảo ẩm thực</​i>​ (tiểu thuyết, 1963)</​li>​
 +<​li><​i>​Người xanh</​i>​ (tiểu thuyết viễn tưởng, 1966)</​li>​
 +<​li><​i>​Cuộc đời đã qua</​i>​ (ký ức về Vladimir Mayakovsky, 1974)</​li></​ul><​h3><​span id="​K.E1.BB.8Bch_b.E1.BA.A3n_phim_ho.E1.BA.A1t_h.C3.ACnh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Kịch_bản_phim_hoạt_hình">​Kịch bản phim hoạt hình</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181029101729
 +Cache expiry: 86400
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.112 seconds
 +Real time usage: 0.161 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1160/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9918/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1717/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 16/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.025/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.19 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 130.067 ​     1 -total
 + ​88.96% ​ 115.707 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_person
 + ​58.68% ​  ​76.322 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​26.61% ​  ​34.606 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 + ​20.59% ​  ​26.777 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  9.09%   ​11.822 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  7.97%   ​10.369 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.01%    9.117      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ng&​agrave;​y_sinh
 +  5.28%    6.868      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​URS
 +  4.00%    5.207      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ng&​agrave;​y_m&#​7845;​t
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​786925-0!canonical and timestamp 20181029101729 and revision id 24078392
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
07334-lazar-yosifovych-lagin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)