User Tools

Site Tools


07335-ch-a-linh-phong-l-t-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07335-ch-a-linh-phong-l-t-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​59/​Linh_Phong_Pagoda_03.jpg/​300px-Linh_Phong_Pagoda_03.jpg"​ width="​300"​ height="​225"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​59/​Linh_Phong_Pagoda_03.jpg/​450px-Linh_Phong_Pagoda_03.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​59/​Linh_Phong_Pagoda_03.jpg/​600px-Linh_Phong_Pagoda_03.jpg 2x" data-file-width="​3072"​ data-file-height="​2304"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Chùa Linh Phong</​b>,​ hay tên đầy đủ là <​b>​Chùa sư nữ Linh Phong</​b>,​ là ngôi chùa nằm trên một đồi cao ở số 72 C đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Đà Lạt. Chùa Linh Phong vốn là một nơi thờ Phật được dựng năm 1940, khi đó chỉ lợp tranh, vách bằng ván. Từ năm 1946, nơi thờ tự này được chuyển giao cho sư bà Thích Nữ Từ Hương. Dần từng bước, sư bà Thích Nữ Từ Hương xây dựng nên ngôi chùa như ngày nay.<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Trần Sỹ Thứ (2008), Địa chí Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Trang 400.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1325
 +Cached time: 20181012024452
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.096 seconds
 +Real time usage: 0.129 seconds
 +Preprocessor visited node count: 300/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 24631/​2097152 bytes
 +Template argument size: 789/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 360/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.016/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 762 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​75.573 ​     1 -total
 + ​43.33% ​  ​32.744 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ki&#​7871;​n_tr&​uacute;​c_Ph&#​7853;​t_gi&​aacute;​o_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​40.88% ​  ​30.897 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​32.32% ​  ​24.427 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​22.02% ​  ​16.642 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Du_l&#​7883;​ch_L&​acirc;​m_&#​272;&#​7891;​ng
 + ​18.90% ​  ​14.280 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​18.26% ​  ​13.802 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat
 + ​13.96% ​  ​10.553 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 + ​10.16% ​   7.676      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +  8.07%    6.096      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​783776-0!canonical and timestamp 20181012024452 and revision id 32091592
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
07335-ch-a-linh-phong-l-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)