User Tools

Site Tools


07348--del-qutuy-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07348--del-qutuy-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Ğädel Qutuy</​b>​ (ɣæˈdel quˈtuɪ/​Khê-đen Ku-tui, Janalif: <​i>​Ƣədel Qutuj</​i>,​ tiếng Tatar: <​i>​Гадел Кутуй</​i>,​ tiếng Nga: <​i>​Адель Кутуй</​i>/<​i>​Гадельша</​i>,​ <​b>​Adel Kutuy</​b>/<​b>​Gadelsha</​b>​) là bút danh của <​b>​Qutuyıv Ğädelşa Nurmöxämmät ulı</​b>​ (quˈtujəf ɣæˌdelˈʃa ˌnurmœxæˈmæt.uˈlɯ,​ tiếng Tatar: <​i>​Кутуев Гаделша Нурмөхәммәт улы</​i>,​ tiếng Nga: <​i>​Кутуй Адель Нурмухамметович</​i>,​ <​b>​Kutuy Adel Nurmukhammetovich</​b>​). Ông là một nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch Liên Xô nổi tiếng.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Tiểu sử và sự nghiệp</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Tác phẩm</​span>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-2 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​2.1</​span>​ <span class="​toctext">​Thơ</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-2 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​2.2</​span>​ <span class="​toctext">​Văn xuôi</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-2 tocsection-5"><​span class="​tocnumber">​2.3</​span>​ <span class="​toctext">​Kịch</​span></​li>​
 +</​ul></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-6"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Xem thêm</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-7"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Tham khảo</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +
 +<​h3><​span id="​Th.C6.A1"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Thơ">​Thơ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li><​i>​Chốn sinh thành của tài năng</​i>​ (1937)</​li></​ul><​h3><​span id="​V.C4.83n_xu.C3.B4i"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Văn_xuôi">​Văn xuôi</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li><​i>​Những bức thư không gửi</​i>​ (tiểu thuyết, 1938)</​li>​
 +<​li><​i>​Một ngày trong cuộc đời Soltan</​i>​ (tiểu thuyết, 1938)</​li>​
 +<​li><​i>​Khổ tâm</​i>​ (tiểu thuyết, 1938)</​li>​
 +<​li><​i>​Những cuộc phiêu lưu của Röstäm (tiểu thuyết, 1945)</​i></​li></​ul><​h3><​span id="​K.E1.BB.8Bch"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Kịch">​Kịch</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li><​i>​Bà chị dâu</​i>​ (1926)</​li>​
 +<​li><​i>​Lời biện bác</​i>​ (1929)</​li></​ul>​
 +<​ul><​li>​Язучы Гадел Кутуй туган көн (1903)</​li>​
 +<​li>​МЕГАЭНЦИКЛОПЕДИЯ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ:​ КУТУЙ Адель Нурмухамедович</​li></​ul>​
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​Nuvola_apps_personal_unisex.svg/​20px-Nuvola_apps_personal_unisex.svg.png"​ width="​20"​ height="​26"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​Nuvola_apps_personal_unisex.svg/​30px-Nuvola_apps_personal_unisex.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​Nuvola_apps_personal_unisex.svg/​40px-Nuvola_apps_personal_unisex.svg.png 2x" data-file-width="​94"​ data-file-height="​120"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết tiểu sử nhân vật Nga  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1328
 +Cached time: 20181013074341
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.048 seconds
 +Real time usage: 0.060 seconds
 +Preprocessor visited node count: 161/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4518/​2097152 bytes
 +Template argument size: 253/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.007/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​38.035 ​     1 -total
 + ​91.33% ​  ​34.738 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_Nga
 + ​84.09% ​  ​31.982 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​68.49% ​  ​26.052 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  8.36%    3.179      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​786932-0!canonical and timestamp 20181013074341 and revision id 25265758
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
07348--del-qutuy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)