User Tools

Site Tools


07350-balanus-aquila-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07350-balanus-aquila-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Balanus aquila</​i></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Tình trạng bảo tồn</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div style="​text-align:​ center"><​img alt="​Status iucn2.3 blank vi.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Status_iucn2.3_blank_vi.svg/​220px-Status_iucn2.3_blank_vi.svg.png"​ width="​220"​ height="​59"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Status_iucn2.3_blank_vi.svg/​330px-Status_iucn2.3_blank_vi.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Status_iucn2.3_blank_vi.svg/​440px-Status_iucn2.3_blank_vi.svg.png 2x" data-file-width="​240"​ data-file-height="​64"/><​br/>​Thiếu dữ liệu<​small>​ (IUCN 2.3) <​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​small></​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Arthropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân ngành <​small>​(<​i>​subphylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Crustacea</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Maxillopoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân thứ lớp <​small>​(<​i>​infraclass</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Cirripedia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Sessilia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Balanidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Balanus</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​B. aquila</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Balanus aquila</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Pilsbry,​ 1907 <​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Balanus aquila</​b></​i>​ là một loài động vật chân tơ trong họ Balanidae. Nó được tìm thấy phía ngoài bờ biển California từ San Francisco đến San Diego phân bố từ phần dưới của đới giữa xuống đến độ sâu 18 m.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Nó là loài bị các loài khác săn như cá, sao biển, và các loài ốc ăn thịt.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​World Conservation Monitoring Centre (1996). “<​i>​Balanus aquila</​i>​”. <​i>​IUCN Red List of Threatened Species</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 9 tháng 8 năm 2007</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ABalanus+aquila&​amp;​rft.atitle=Balanus+aquila&​amp;​rft.au=World+Conservation+Monitoring+Centre&​amp;​rft.aulast=World+Conservation+Monitoring+Centre&​amp;​rft.date=9+th%C3%A1ng+8+n%C4%83m+2007&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=IUCN+Red+List+of+Threatened+Species&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.iucnredlist.org%2Fsearch%2Fdetails.php%2F2534%2Fall&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​i>​Balanus aquila</​i>​ (TSN 89647) tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Charles L. Powell, II (1998). <​i>​The Purisima Formation and related rocks (Upper Miocene – Pliocene), Greater San Francisco Bay Area, Central California: review of literature and USGS collection (now housed at the Museum of Paleontology,​ University of California, Berkeley)</​i>​ <span style="​font-size:​85%;">​(PDF)</​span>​. United States Geological Survey.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ABalanus+aquila&​amp;​rft.au=Charles+L.+Powell%2C+II&​amp;​rft.aulast=Charles+L.+Powell%2C+II&​amp;​rft.btitle=The+Purisima+Formation+and+related+rocks+%28Upper+Miocene+%E2%80%93+Pliocene%29%2C+Greater+San+Francisco+Bay+Area%2C+Central+California%3A+review+of+literature+and+USGS+collection+%28now+housed+at+the+Museum+of+Paleontology%2C+University+of+California%2C+Berkeley%29&​amp;​rft.date=1998&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fpubs.usgs.gov%2Fof%2F1998%2Fof98-594%2Fof98-594_2a.pdf&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Charles H. Turner, Earl E. Ebert &amp; Robert R. Given (1969). “<​i>​Balanus aquila</​i>​ Pilsbry, 1907—acorn barnacle”. <​i>​Fish Bulletin 146: Man-Made Reef Ecology</​i>​. State of California, Department of Fish and Game.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ABalanus+aquila&​amp;​rft.atitle=Balanus+aquila+Pilsbry%2C+1907%E2%80%94acorn+barnacle&​amp;​rft.au=Charles+H.+Turner%2C+Earl+E.+Ebert+%26+Robert+R.+Given&​amp;​rft.aulast=Charles+H.+Turner%2C+Earl+E.+Ebert+%26+Robert+R.+Given&​amp;​rft.date=1969&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Fish+Bulletin+146%3A+Man-Made+Reef+Ecology&​amp;​rft.pub=State+of+California%2C+Department+of+Fish+and+Game&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fcontent.cdlib.org%2Fxtf%2Fview%3FdocId%3Dkt2x0n9933%26doc.view%3Dframes%26chunk.id%3Dd0e3116%26toc.depth%3D1%26toc.id%3Dd0e3003%26brand%3Dcalisphere&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d5/​Animalia_diversity.jpg/​40px-Animalia_diversity.jpg"​ width="​40"​ height="​55"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d5/​Animalia_diversity.jpg/​60px-Animalia_diversity.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d5/​Animalia_diversity.jpg/​80px-Animalia_diversity.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​1100"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết chủ đề động vật  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1238
 +Cached time: 20181011152029
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.160 seconds
 +Real time usage: 0.199 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1459/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 18746/​2097152 bytes
 +Template argument size: 876/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4238/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.046/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.86 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 168.795 ​     1 -total
 + ​66.24% ​ 111.812 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​43.25% ​  ​73.004 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​24.80% ​  ​41.862 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.70% ​  ​26.494 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.08%   ​13.633 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Animalia-stub
 +  6.38%   ​10.773 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  6.23%   ​10.516 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  3.74%    6.312      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +  3.60%    6.082      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​784300-0!canonical and timestamp 20181011152029 and revision id 20625403
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
07350-balanus-aquila-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)