User Tools

Site Tools


07361--nh-t-c-ng-h-a-t-y-ban-nha-la-gi

Allegory of the First Spanish Republic, published in a satirical and liberal magazine

Đệ nhất Cộng hòa Tây Ban Nha là một chính thể từng tồn tại ở Tây Ban Nha kể từ khi Cortes tuyên bố thành lập vào ngày 11 tháng 2 năm 1873, và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 1874 khi Martínez Campos tuyên bố bắt đầu thời kỳ Phục Hưng Bourbon ở Tây Ban Nha.

Thể chế Cộng hòa đầu tiên ở Tây Ban Nha này tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi với các đặc trưng bởi sự mất ổn định chính trị và xã hội và bạo lực sâu sắc. Thể chế này đã trải qua 4 đời Tổng thống chỉ trong vòng 11 tháng kể từ khi nó được thành lập, các cuộc đảo chính của Tướng Pavia và việc thiết lập nước cộng hòa thống nhất của Francisco Serrano y Domínguez.

Giai đoạn này nổi lên bởi 3 cuộc nội chiến xảy ra đồng thời: Chiến tranh Carlist lần thứ 3, cuộc nổi dậy ở bán đảo Iberia và chiến tranh mười năm ở Cuba. Các vấn đề nghiêm trọng nhất của thể chế này là thiếu vắng những người theo mục đích Cộng hòa thực sự, sự chia rẽ giữa chủ nghĩa liên bang và chủ nghĩa thống nhất và thiếu sự đồng thuận rộng rãi.

  • Brandt Joseph A. Toward the New Spain: The Spanish Revolution of 1868 and the First Republic (1977)
  • Carr, Raymond, ed. Spain: A History (2001)
07361--nh-t-c-ng-h-a-t-y-ban-nha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)