User Tools

Site Tools


07361--nh-t-c-ng-h-a-t-y-ban-nha-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07361--nh-t-c-ng-h-a-t-y-ban-nha-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Alegor%C3%ADa_I_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola.jpg/​250px-Alegor%C3%ADa_I_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola.jpg"​ width="​250"​ height="​338"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Alegor%C3%ADa_I_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola.jpg/​375px-Alegor%C3%ADa_I_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Alegor%C3%ADa_I_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola.jpg/​500px-Alegor%C3%ADa_I_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola.jpg 2x" data-file-width="​518"​ data-file-height="​700"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Allegory of the First Spanish Republic, published in a satirical and liberal magazine</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Đệ nhất Cộng hòa Tây Ban Nha</​b>​ là một chính thể từng tồn tại ở Tây Ban Nha kể từ khi Cortes tuyên bố thành lập vào ngày 11 tháng 2 năm 1873, và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 1874 khi Martínez Campos tuyên bố bắt đầu thời kỳ Phục Hưng Bourbon ở Tây Ban Nha.
 +</​p><​p>​Thể chế Cộng hòa đầu tiên ở Tây Ban Nha này tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi với các đặc trưng bởi sự mất ổn định chính trị và xã hội và bạo lực sâu sắc. Thể chế này đã trải qua 4 đời Tổng thống chỉ trong vòng 11 tháng kể từ khi nó được thành lập, các cuộc đảo chính của Tướng Pavia và việc thiết lập nước cộng hòa thống nhất của Francisco Serrano y Domínguez.
 +</​p><​p>​Giai đoạn này nổi lên bởi 3 cuộc nội chiến xảy ra đồng thời: Chiến tranh Carlist lần thứ 3, cuộc nổi dậy ở bán đảo Iberia và chiến tranh mười năm ở Cuba. Các vấn đề nghiêm trọng nhất của thể chế này là thiếu vắng những người theo mục đích Cộng hòa thực sự, sự chia rẽ giữa chủ nghĩa liên bang và chủ nghĩa thống nhất và thiếu sự đồng thuận rộng rãi.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​ul><​li>​Brandt Joseph A. <​i>​Toward the New Spain: The Spanish Revolution of 1868 and the First Republic</​i>​ (1977)</​li>​
 +<​li>​Carr,​ Raymond, ed. <​i>​Spain:​ A History</​i>​ (2001)</​li></​ul>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1299
 +Cached time: 20181024120640
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.180 seconds
 +Real time usage: 0.239 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1408/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 31582/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3653/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 10/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.036/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.48 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 168.267 ​     1 -total
 + ​36.39% ​  ​61.224 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Former_Country
 + ​32.92% ​  ​55.391 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​26.44% ​  ​44.494 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&#​7883;​ch_s&#​7917;​_T&​acirc;​y_Ban_Nha
 + ​23.39% ​  ​39.362 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_history
 + ​20.24% ​  ​34.058 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sidebar
 + ​19.42% ​  ​32.676 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​11.34% ​  ​19.077 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Portal-inline
 +  2.36%    3.978      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Es_icon
 +  1.57%    2.650      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​786515-0!canonical and timestamp 20181024120640 and revision id 36802786
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
07361--nh-t-c-ng-h-a-t-y-ban-nha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)