User Tools

Site Tools


07363-tr-ng-c-n-d-n-v-ng-qu-c-anh-v-ch-b-u-c-2011-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07363-tr-ng-c-n-d-n-v-ng-qu-c-anh-v-ch-b-u-c-2011-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table border="​1"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ width="​300px"​ style="​margin:​ 1em; background: #fafafa; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; margin-right:​ 0em; margin-left:​ 2em;" align="​right"><​tbody><​tr style="​background-color:#​eeeeee;​ font-size:​135%;"><​th>​Trưng cầu dân ý Vương quốc Anh về chế độ bầu cử
 +</​th></​tr><​tr style="​background-color:#​ffffff;​ font-size:​85%;​ text-align:​center;"><​td>​Hiện nay, Vương quốc Anh sử dụng chế độ bầu cử "first past the post" để bầu dân biểu Hạ viện. Có nên thay chế độ này bằng chế độ "bầu cử thay thế" hay không?
 +<table border="​1"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​margin:​ 0.75em 0em 0em 0em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse;"><​tbody><​tr style="​text-align:​ center; background-color:#​E9E9E9"><​th colspan="​5">​Kết quả bầu cử
 +</​th></​tr><​tr bgcolor="#​EEEEEE"​ align="​center"><​th style="​width:​ 17em">​Thuận hay chống
 +</th>
 +<th style="​width:​ 5em">​Số phiếu
 +</th>
 +<th style="​width:​ 7em">​Tỷ lệ %
 +</​th></​tr><​tr><​td><​img alt="X mark.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a2/​X_mark.svg/​14px-X_mark.svg.png"​ width="​14"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a2/​X_mark.svg/​21px-X_mark.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a2/​X_mark.svg/​28px-X_mark.svg.png 2x" data-file-width="​525"​ data-file-height="​600"/>​ <​b>​Chống</​b>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em"><​b>​13.013.123</​b>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em"><​b>​67,​9%</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ left;">​Thuận
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​6.152.607
 +</td>
 +<td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em">​32,​1%
 +</​td></​tr><​tr bgcolor="#​EEEEEE"><​td style="​text-align:​ right">​Số phiếu hiệu lực
 +</td>
 +<td align="​right">​19.165.730
 +</td>
 +<td align="​right">​99,​41%
 +</​td></​tr><​tr bgcolor="#​EEEEEE"><​td style="​text-align:​ right">​Phiếu không hiệu lực hoặc phiếu trắng
 +</td>
 +<td align="​right">​113.292
 +</td>
 +<td align="​right">​0,​59%
 +</​td></​tr><​tr bgcolor="#​EEEEEE"><​td style="​text-align:​ right; margin-right:​ 0.5em"><​b>​Tổng số phiếu</​b>​
 +</td>
 +<td align="​right"><​b>​19.279.022</​b>​
 +</td>
 +<td align="​right"><​b>​100,​00%</​b>​
 +</​td></​tr><​tr bgcolor="#​EEEEEE"><​td style="​text-align:​ right">​Số người tham dự
 +</td>
 +<td colspan="​2"​ align="​right">​42,​2%
 +</​td></​tr><​tr bgcolor="#​EEEEEE"><​td style="​text-align:​ right">​Số người đủ tư cách
 +</td>
 +<td colspan="​2"​ align="​right">​45.684.501
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​table border="​1"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ align="​left"​ width="​300px"​ style="​margin:​ 0.5em 0em 0em 0em; background: #fafafa; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse;"><​tbody><​tr style="​background-color:#​dddddd;"><​th>​Kết quả bầu cử theo vùng
 +</​th></​tr><​tr style="​background-color:#​ffffff;​ text-align:​center;"><​td><​div class="​center"><​div class="​floatnone"><​img alt="​United Kingdom AV Referendum 2011 Regional Results.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​22/​United_Kingdom_AV_Referendum_2011_Regional_Results.svg/​250px-United_Kingdom_AV_Referendum_2011_Regional_Results.svg.png"​ width="​250"​ height="​386"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​22/​United_Kingdom_AV_Referendum_2011_Regional_Results.svg/​375px-United_Kingdom_AV_Referendum_2011_Regional_Results.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​22/​United_Kingdom_AV_Referendum_2011_Regional_Results.svg/​500px-United_Kingdom_AV_Referendum_2011_Regional_Results.svg.png 2x" data-file-width="​886"​ data-file-height="​1369"/></​div></​div>​
 +</​td></​tr><​tr style="​background-color:#​ffffff;​ text-align:​left;"><​td><​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #24B14C; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ Thuận</​p><​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #DF0A24; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ Chống</​p>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr><​td><​small>​Trưng cầu dân ý tổ chức vào ngày 5 tháng 5 nămy 2011</​small>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p>​Ở Vương quốc Anh, cuộc trưng cầu dân ý về chế độ bỏ phiếu thay thế được một cuộc bỏ phiếu công khai về việc có nên thay đổi hệ thống bầu cử Viện thứ dân, hạ viện của Nghị viện quốc gia tại Westminster. Hiện nay, các thành viên được bầu theo hệ thống "​first-past-the-post"​ (đa số), câu hỏi trong cuộc trưng cầu Anh liên quan đến việc thay thế chế độ bầu cử này bằng chế độ bầu cử thay thế.
 +Cuộc trưng cầu dân ý đã được thống nhất như là một phần của thỏa thuận liên hiệp Dân chủ Tự do - Bảo thủ được soạn sau cuộc tổng tuyển cử năm 2010. Đề nghị trưng cầu dân ý lần đầu tiên được đặt ra trước Nghị viện vào tháng 7 năm 2010 và cuối cùng đã được chấp thuận để vào ngày 16 tháng 2 năm 2011 là một phần của Đạo luật khu vực bỏ phiếu và chế độ bầu cử Nghị viện. Đây chỉ là lần thứ hai trưng cầu dân ý đã được tổ chức trong suốt toàn bộ Vương quốc Anh trong lịch sử Anh, cuộc trưng câu đầu tiên là trưng cầu dân ý gia nhập Cộng đồng châu Âu Anh năm 1975. Tuy nhiên, đó làtrưng cầu dân ý đầu tiên đó không phải chỉ đơn thuần là tham vấn mà là một cuộc trưng cầu hậu lập pháp, ràng buộc về mặt pháp lý đối với các ngành hành pháp của chính phủ, bất kể kết quả thế nào<sup id="​cite_ref-Go_ahead_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Cuộc trưng cầu dân ý diễn ra vào thứ năm ngày 5 tháng 5 năm 2011, trong đó tất cả các cử tri Nghị viện có đăng ký (tức là  các công dân Anh, Ireland và Khối thịnh vượng chung sinh sống ở Anh và ghi danh các công dân Anh sống ở nước ngoài<​sup id="​cite_ref-ECbooklet_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​) từ 18 trở lên vào ngày bầu cử được quyền bỏ phiếu. Mặc dù đại cử tri không phải Quốc hội, các thành viên của Thượng viện chính quyền địa phương hoặc đại cử tri Nghị viện châu Âu là những người cũng có quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​. ​
 +Kết quả trưng cầu dân ý, các cử tri đã bác bỏ trưng cầu dân ý về chế độ bầu cử thay thế. ​
 +</p>
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1332
 +Cached time: 20181011073353
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.092 seconds
 +Real time usage: 0.137 seconds
 +Preprocessor visited node count: 437/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10876/​2097152 bytes
 +Template argument size: 923/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3392/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.022/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.48 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 115.100 ​     1 -total
 + ​51.78% ​  ​59.603 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​44.57% ​  ​51.297 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​K&#​7871;​t_qu&#​7843;​_tr&#​432;​ng_c&#​7847;​u_d&​acirc;​n_&​yacute;​
 + ​40.49% ​  ​46.599 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​26.37% ​  ​30.352 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​%
 +  3.78%    4.349      5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7927;​_l&#​7879;/​ngu&#​7891;​n
 +  3.78%    4.347      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Legend
 +  2.87%    3.307      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  1.55%    1.789      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trim
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​786946-0!canonical and timestamp 20181011073352 and revision id 23845286
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
07363-tr-ng-c-n-d-n-v-ng-qu-c-anh-v-ch-b-u-c-2011-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)