User Tools

Site Tools


07365-banksula-melones-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07365-banksula-melones-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​i><​b>​Banksula melones</​b></​i>​ là một loài con chôm chôm trong họ Phalangodidae. Nó là loài đặc hữu các hang động dọc theo sông Stanislaus của California, USA.
 +Loài này có thân dài chỉ hơn 2 mm, chỉ sống trong hang động. Thân chúng có màu cam hơn vàng với phần phụ màu từ trắng đến trắng hơi vàng. Nó ở trong cùng hang động với loài <​i>​Banksula grahami</​i>,​ mà loài này hơi nhỏ hơn và không có mắt phát triển tốt.
 +</p>
  
 +<​p>​Trong cuối những năm 1970, các hang động của khu vực bị đe dọa bởi việc xây dựng đập Melones New. "B. melones<​i>,</​i>​ B. grahami "và khoảng 30 loài sinh sống trong hang động khác đã được di chuyển khỏi hang McLean vào một hầm mỏ bỏ hoang, nơi mà các" Banksula "loài đã sinh sản tốt lần đầu tiên. Tuy nhiên, mười năm sau đó, không có B.<i> grahami</​i>​ đã được tìm thấy, trong khi hơn 50 cá nhân<​i>​ B. "​melones tính. Một lần nữa mười năm sau, vào năm 1996, chỉ có sáu cá nhân được để lại. Tuy nhiên, các loài được kể từ khi được tìm thấy trong một số hang động gần đó.</​i>​
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​ul><​li><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​14px-Wikispecies-logo.svg.png"​ width="​14"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​20px-Wikispecies-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​27px-Wikispecies-logo.svg.png 2x" data-file-width="​941"​ data-file-height="​1103"/>​ Dữ liệu liên quan tới Banksula melones tại Wikispecies</​li>​
 +<​li><​span style="​font-variant:​small-caps;">​Briggs,​ T.S.</​span>​ (1974). Phalangodidae from caves in the Sierra Nevada (California) with a redescription of the type genus (Opiliones: Phalangodidae). <​i>​Occasional Papers of the California Academy of Sciences</​i>​ <​b>​108</​b>:​ 8</​li>​
 +<​li><​span style="​font-variant:​small-caps;">​Rudolph,​ D.C.</​span>​ (1979). Final report on the status of the Melones cave harvestman in the Stanislaus River drainage. Contract #​14-16-0009-79-009,​ U. S. Fish and Wildlife Service, Washington, D.C.</​li>​
 +<​li><​span style="​font-variant:​small-caps;">​Shanks,​ S.</​span>​ &amp; <span style="​font-variant:​small-caps;">​Ubick,​ D.</​span>:​ Melones cave harvestman - PDF</​li>​
 +<​li>​World Conservation Monitoring Centre 1996. <​i>​Banksula melones</​i>​. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. ​ Downloaded on 9 tháng 8 năm 2007.</​li>​
 +<​li><​span style="​font-variant:​small-caps;">​Elliott,​ W.R.</​span>​ (1978). Final Report on the New Melones Cave Harvestman Transplant. PDF</​li>​
 +<​li><​span style="​font-variant:​small-caps;">​Ubick,​ D.</​span>​ &amp; <span style="​font-variant:​small-caps;">​Briggs,​ T.S.</​span>​ (2002). The harvestman family Phalangodidae 4. A review of the genus <​i>​Banksula</​i>​ (Opiliones, Laniatores). <​i>​The Journal of Arachnology</​i>​ <​b>​30</​b>:​ 435-451. PDF</​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1255
 +Cached time: 20181028125826
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.152 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1370/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8891/​2097152 bytes
 +Template argument size: 640/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.023/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 859 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 114.532 ​     1 -total
 + ​70.34% ​  ​80.557 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​42.80% ​  ​49.017 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​13.36% ​  ​15.296 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 +  8.15%    9.333      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +  7.51%    8.606      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  5.36%    6.143      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sister-inline
 +  4.77%    5.459      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.39%    5.023      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +  2.81%    3.213      7 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Aut
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​784301-0!canonical and timestamp 20181028125826 and revision id 26418608
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
07365-banksula-melones-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)