User Tools

Site Tools


07373-sukhumi-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07373-sukhumi-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Sukhumi</​b>​ (tiếng Abkhazia: <span title="​Kí hiệu đại diện trong IPA" class="​IPA">​Аҟəа</​span>,​ <​b>​Aqwa</​b>;​ tiếng Gruzia: <span lang="​ka"​ title="​Văn bản tiếng Gruzia">​სოხუმი</​span>,​ <​b>​Sokhumi</​b>,​ tiếng Nga: <span lang="​ru">​Сухуми</​span>,​ <​b>​Sukhumi</​b>​) là thủ phủ của Abkhazia, một nước cộng hòa độc lập <i>de facto</​i>​ nhưng cộng đồng quốc tế công nhận là một nước cộng hòa tự trị bên trong Gruzia. Thành phố này chịu tổn thất nặng trong xung đột Gruzia-Abkhazia đầu thập niên 1990. 
 +</p>
  
 +<​p>​Trong tiếng Gruzia, tên thành phố được chuyển tự Latin là Sokhumi (tiếng Gruzia: <span lang="​ka"​ title="​Văn bản tiếng Gruzia">​სოხუმი</​span>​),​ một cách viết được một số nguồn tiếng Anh sử dụng, như <​i>​Encyclopaedia Britannica</​i><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ and <​i>​MSN Encarta</​i><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. Tuy nhiên, tên được dùng rộng rãi nhất là <​i>​Sukhumi</​i>,​ một cách chuyển tự tiếng Nga của tên chính thức thành phố này. Một biến thể khác của tên thành phố này khi nói và viết tiếng Nga là <​b>​Sukhum</​b>​ (tiếng Nga: <span lang="​ru">​Сухум</​span>,​ a spelling once preferred in Imperial Russia<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​).
 +</p>
 +
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Botanical_garden.Sukhum.jpg/​220px-Botanical_garden.Sukhum.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Botanical_garden.Sukhum.jpg/​330px-Botanical_garden.Sukhum.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Botanical_garden.Sukhum.jpg/​440px-Botanical_garden.Sukhum.jpg 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1944"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Sukhumi nằm bên một vịnh lớn ở bờ đông của Biển Đen và có một hải cảng, là nơi tụ hợp các tuyến đường ray, là một thành phố nghỉ mát. Thành phố này nổi tiếng với những bãi biển, suối nước khoáng và khí hậu bán nhiệt đới. Thành phố là một trung tâm giao thông hàng không quan trọng của Abkhazia với Sân bay Sukhumi Dranda gần thành phố. Sukhumi có các cơ sở du lịch chủ yếu phục vụ du khách Nga. Vườn thực vật Sukhumi được thành lập năm 1840.
 +</​p><​p>​Thành phố có một số viện nghiên cứu và đại học như Đại học quốc gia Abkhazia và cơ sở của Đại học Quốc gia Tbilisi (hiện hoạt động ở Tbilisi). Từ năm 1945 đến 1954 phòng thí nghiệm vật lý electron ở đây tham dự vào chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Liên Xô.
 +</p>
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Sukhumi</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181014125216
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.464 seconds
 +Real time usage: 0.569 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2711/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 21057/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1823/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 16/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1433/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.264/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.71 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 509.416 ​     1 -total
 + ​65.60% ​ 334.158 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​51.07% ​ 260.141 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​28.65% ​ 145.973 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-ka
 + ​28.36% ​ 144.463 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​LangWithName
 + ​27.43% ​ 139.757 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 +  6.70%   ​34.109 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  3.82%   ​19.466 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  3.63%   ​18.475 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​c&#​7897;​t
 +  2.39%   ​12.182 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​234322-0!canonical and timestamp 20181014125216 and revision id 21374364
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
07373-sukhumi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)