User Tools

Site Tools


07377-graellsia-isabellae-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07377-graellsia-isabellae-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-style"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt="​Tango style Wikipedia Icon.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Tango_style_Wikipedia_Icon.svg/​48px-Tango_style_Wikipedia_Icon.svg.png"​ width="​48"​ height="​48"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Tango_style_Wikipedia_Icon.svg/​72px-Tango_style_Wikipedia_Icon.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Tango_style_Wikipedia_Icon.svg/​96px-Tango_style_Wikipedia_Icon.svg.png 2x" data-file-width="​48"​ data-file-height="​48"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span"><​b>​Đây là một bài mồ côi vì không có hoặc có ít bài khác liên kết đến nó.</​b><​br/><​span style="​font-size:​ 88%">​Xin hãy tạo liên kết đến bài này trong các bài của các chủ đề liên quan. <​i>​(tháng 7 2018)</​i></​span><​span class="​hide-when-compact"/><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Graellsia isabellae</​i></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Graellsia isabellae1.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7e/​Graellsia_isabellae1.jpg/​280px-Graellsia_isabellae1.jpg"​ width="​280"​ height="​210"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7e/​Graellsia_isabellae1.jpg/​420px-Graellsia_isabellae1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7e/​Graellsia_isabellae1.jpg/​560px-Graellsia_isabellae1.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​480"/><​p><​i>​Graellsia isabellae</​i></​p></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Tình trạng bảo tồn</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div style="​text-align:​ center"><​img alt="​Status iucn2.3 blank vi.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Status_iucn2.3_blank_vi.svg/​220px-Status_iucn2.3_blank_vi.svg.png"​ width="​220"​ height="​59"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Status_iucn2.3_blank_vi.svg/​330px-Status_iucn2.3_blank_vi.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Status_iucn2.3_blank_vi.svg/​440px-Status_iucn2.3_blank_vi.svg.png 2x" data-file-width="​240"​ data-file-height="​64"/><​br/>​Thiếu dữ liệu<​small>​ (IUCN 2.3)</​small></​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Arthropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Insecta</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Lepidoptera</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Saturniidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Graellsia</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​G. isabellae</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Graellsia isabellae</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​(Graëlls,​ 1849) </​span></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Distribution of G. isabellae in West Europe"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c4/​R%C3%A9partition_graellsia_isabellae.svg/​280px-R%C3%A9partition_graellsia_isabellae.svg.png"​ width="​280"​ height="​280"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c4/​R%C3%A9partition_graellsia_isabellae.svg/​420px-R%C3%A9partition_graellsia_isabellae.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c4/​R%C3%A9partition_graellsia_isabellae.svg/​560px-R%C3%A9partition_graellsia_isabellae.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​512"/><​p>​Distribution of <i>G. isabellae</​i>​ in West Europe</​p></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Bướm đêm Mặt Trăng Tây Ban Nha</​b>​ (<​i>​Graellsia isabellae</​i>​) là một loài bướm đêm tạo tơ thuộc họ Saturniidae.
 +Những con sâu bướm có nguồn gốc Tây Ban Nha và Pháp.
 +</​p><​p>​Vào cuối tháng Tư và đầu tháng sâu bướm bắt đầu nở sau khi qua mùa đông trong kén. Thông thường con sâu bướm từ cùng một dòng không giao hợp, do đó, nó là điều kiện mà các dòng khác nhau là trong một phạm vi không quá rộng. Sau khi giao phối con cái đẻ khoảng 100-150 trứng trên và thức ăn ưa thích của chúng là cây thông. Các ấu trùng nở sau khi 1-1,5 tuần vẫn còn bắt đầu ăn từ lá thông cứng. Phải mất khoảng 1,5 tháng để <​i>​instar</​i>​ cuối cùng của sâu bướm. Khi qua instar, sâu bướm đi xuống từ trên cây để thành nhộng dưới lá trên mặt đất.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Vòng đời</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Nguồn</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Tham khảo</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Liên kết ngoài</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +<​h3><​span id="​V.C3.B2ng_.C4.91.E1.BB.9Di"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Vòng_đời">​Vòng đời</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Graellsia_isabellae_1st_instar_3_sjh.jpg/​120px-Graellsia_isabellae_1st_instar_3_sjh.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Graellsia_isabellae_1st_instar_3_sjh.jpg/​180px-Graellsia_isabellae_1st_instar_3_sjh.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Graellsia_isabellae_1st_instar_3_sjh.jpg/​240px-Graellsia_isabellae_1st_instar_3_sjh.jpg 2x" data-file-width="​2816"​ data-file-height="​2112"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​instar lần 1
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​31px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​be/​Graellsia_isabellae_2nd_instar_sjh.jpg/​120px-Graellsia_isabellae_2nd_instar_sjh.jpg"​ width="​120"​ height="​88"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​be/​Graellsia_isabellae_2nd_instar_sjh.jpg/​180px-Graellsia_isabellae_2nd_instar_sjh.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​be/​Graellsia_isabellae_2nd_instar_sjh.jpg/​240px-Graellsia_isabellae_2nd_instar_sjh.jpg 2x" data-file-width="​1787"​ data-file-height="​1314"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​instar lần 2
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​32px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e5/​Graellsia_isabellae_3rd_instar_sjh.jpg/​120px-Graellsia_isabellae_3rd_instar_sjh.jpg"​ width="​120"​ height="​86"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e5/​Graellsia_isabellae_3rd_instar_sjh.jpg/​180px-Graellsia_isabellae_3rd_instar_sjh.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e5/​Graellsia_isabellae_3rd_instar_sjh.jpg/​240px-Graellsia_isabellae_3rd_instar_sjh.jpg 2x" data-file-width="​1638"​ data-file-height="​1176"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​instar lần 3
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​39px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​Graellesia_isabellae_3rd_instar_2_sjh.jpg/​120px-Graellesia_isabellae_3rd_instar_2_sjh.jpg"​ width="​120"​ height="​72"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​Graellesia_isabellae_3rd_instar_2_sjh.jpg/​180px-Graellesia_isabellae_3rd_instar_2_sjh.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​34/​Graellesia_isabellae_3rd_instar_2_sjh.jpg/​240px-Graellesia_isabellae_3rd_instar_2_sjh.jpg 2x" data-file-width="​1716"​ data-file-height="​1032"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​instar lần 3
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​43.5px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Graellsia_isabellae_4th_instar_sjh.jpg/​120px-Graellsia_isabellae_4th_instar_sjh.jpg"​ width="​120"​ height="​63"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Graellsia_isabellae_4th_instar_sjh.jpg/​180px-Graellsia_isabellae_4th_instar_sjh.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Graellsia_isabellae_4th_instar_sjh.jpg/​240px-Graellsia_isabellae_4th_instar_sjh.jpg 2x" data-file-width="​1848"​ data-file-height="​972"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​instar lần 4
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​44.5px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​Graellsia_isabellae_5th_instar_2_sjh.jpg/​120px-Graellsia_isabellae_5th_instar_2_sjh.jpg"​ width="​120"​ height="​61"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​Graellsia_isabellae_5th_instar_2_sjh.jpg/​180px-Graellsia_isabellae_5th_instar_2_sjh.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​Graellsia_isabellae_5th_instar_2_sjh.jpg/​240px-Graellsia_isabellae_5th_instar_2_sjh.jpg 2x" data-file-width="​2112"​ data-file-height="​1076"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​ỉnsta lần 5
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</​ul><​ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​27px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​Graellsia_isabellae_MHNT_male_dos.jpg/​120px-Graellsia_isabellae_MHNT_male_dos.jpg"​ width="​120"​ height="​96"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​Graellsia_isabellae_MHNT_male_dos.jpg/​180px-Graellsia_isabellae_MHNT_male_dos.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​Graellsia_isabellae_MHNT_male_dos.jpg/​240px-Graellsia_isabellae_MHNT_male_dos.jpg 2x" data-file-width="​4929"​ data-file-height="​3946"/></​div></​div>​
 + <​p>​
 +<​center>​ <​big>​♂</​big>​
 + </​center></​p>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​25.5px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​Graellsia_isabellae_MHNT_male_ventre.jpg/​120px-Graellsia_isabellae_MHNT_male_ventre.jpg"​ width="​120"​ height="​99"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​Graellsia_isabellae_MHNT_male_ventre.jpg/​180px-Graellsia_isabellae_MHNT_male_ventre.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​76/​Graellsia_isabellae_MHNT_male_ventre.jpg/​240px-Graellsia_isabellae_MHNT_male_ventre.jpg 2x" data-file-width="​4921"​ data-file-height="​4044"/></​div></​div>​
 + <​p>​
 +<​center>​ <​big>​♂</​big>​ - △
 + </​center></​p>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​32.5px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​37/​Graellsia_isabellae_MHNT_Femelle_dos.jpg/​120px-Graellsia_isabellae_MHNT_Femelle_dos.jpg"​ width="​120"​ height="​85"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​37/​Graellsia_isabellae_MHNT_Femelle_dos.jpg/​180px-Graellsia_isabellae_MHNT_Femelle_dos.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​37/​Graellsia_isabellae_MHNT_Femelle_dos.jpg/​240px-Graellsia_isabellae_MHNT_Femelle_dos.jpg 2x" data-file-width="​5338"​ data-file-height="​3795"/></​div></​div>​
 + <​p>​
 +<​center>​ <​big>​♀</​big>​
 + </​center></​p>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​33px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4b/​Graellsia_isabellae_MHNT_Femelle_ventre.jpg/​120px-Graellsia_isabellae_MHNT_Femelle_ventre.jpg"​ width="​120"​ height="​84"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4b/​Graellsia_isabellae_MHNT_Femelle_ventre.jpg/​180px-Graellsia_isabellae_MHNT_Femelle_ventre.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4b/​Graellsia_isabellae_MHNT_Femelle_ventre.jpg/​240px-Graellsia_isabellae_MHNT_Femelle_ventre.jpg 2x" data-file-width="​5270"​ data-file-height="​3698"/></​div></​div>​
 + <​p>​
 +<​center>​ <​big>​♀</​big>​ - △
 + </​center></​p>​
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +<​ul><​li>​World Conservation Monitoring Centre 1996. Graellsia isabelae. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. ​ Downloaded on 31 tháng 7 năm 2007.</​li></​ul>​
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​b>​Graellsia isabellae</​b></​td></​tr></​tbody></​table><​table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​34px-Wikispecies-logo.svg.png"​ width="​34"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​51px-Wikispecies-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​68px-Wikispecies-logo.svg.png 2x" data-file-width="​941"​ data-file-height="​1103"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist"><​b>​Wikispecies</​b>​ có thông tin sinh học về <​b>​Graellsia isabellae</​b></​td></​tr></​tbody></​table><​ul><​li>​Photos</​li>​
 +<​li>​Lepindex entry</​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1239
 +Cached time: 20181016210039
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.196 seconds
 +Real time usage: 0.310 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1519/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 15630/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1458/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 8609/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.048/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.38 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 269.764 ​     1 -total
 + ​54.06% ​ 145.846 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​29.96% ​  ​80.827 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​16.82% ​  ​45.376 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Orphan
 + ​15.67% ​  ​42.274 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​15.10% ​  ​40.723 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  5.17%   ​13.934 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_name
 +  3.68%    9.920      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  3.67%    9.910      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commons
 +  2.75%    7.411      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​592575-0!canonical and timestamp 20181016210039 and revision id 41142561
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
07377-graellsia-isabellae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)