User Tools

Site Tools


07387-dreamcast-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07387-dreamcast-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Dreamcast</​b><​span style="​font-weight:​ normal">​ (<span style="​color:#​555;"><​span class="​t_nihongo_kanji"​ lang="​ja">​ドリームキャスト</​span><​span class="​t_nihongo_comma"​ style="​display:​none">,</​span>​ <​i><​span class="​t_nihongo_romaji"><​span title="​Rōmaji (chữ La tinh)"><​i>​Dorīmukyasuto</​i></​span></​span></​i><​span class="​t_nihongo_help noprint"><​span class="​t_nihongo_icon"​ style="​font:​ bold 80% sans-serif; text-decoration:​none;​padding:​0 .1em;"><​sup>?</​sup></​span></​span></​span>​)</​span>​ là một hệ máy trò chơi điện tử cầm tay phát hành bởi Sega vào cuối năm 1998 và là thế hệ kế tiếp của dòng Sega Saturn. Đây là sản phẩm đầu tiên trong thế hệ thứ sáu của trò chơi điện tử cầm tay, phát hành trước PlayStation 2 của Sony, Xbox của Microsoft và GameCube của Nintendo.
 +</​p><​p>​Sega ngưng phát hành Dreamcast vào tháng 3 năm 2001<sup id="​cite_ref-discontinued_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ đồng thời khiến hệ máy này trở thành console cuối cùng của công ty. Hỗ trợ hệ thống tiếp tục tại châu Âu và châu Đại Dương cho đến hết năm 2002,<​sup id="​cite_ref-Euro2002_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ cũng như tại Nhật Bản, nơi console còn được bán cho đến năm 2006 và giấy phép phát hành trò chơi mới tiếp tục được ra mắt.<​sup id="​cite_ref-Sega_of_Japan_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ Theo Bernie Stolar, cựu Chủ tịch và Giám đốc điều hành Sega ở Mỹ, Dreamcast ngưng phát hành bởi vì Chủ tịch mới của Sega muốn công ty tập trung phát triển phần mềm.<​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p><​p>​Mặc dù có thời gian tồn tại ngắn ngủi, Dreamcast đã được nhiều người dùng ưa thích do lịch sử và tính năng của nó. Hệ máy được coi là đi trước thời đại, và vẫn là sản phẩm tiên phong trong các hệ máy cầm tay online, hơn hẳn PSP hay Nintendo DS, nhờ một hệ thống điều khiển tích hợp modem và Internet hỗ trợ chơi trực tuyến.<​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup><​sup id="​cite_ref-G4_GM_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup>​ Năm 2011, Dreamcast vẫn được hỗ trợ thông qua nhiều MIL-CD phát hành độc lập.
 +</p>
  
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Dreamcast</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1306
 +Cached time: 20181019174215
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.208 seconds
 +Real time usage: 0.263 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1211/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 30564/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2703/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 8536/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.061/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.8 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 216.230 ​     1 -total
 + ​40.03% ​  ​86.559 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_CVG_system
 + ​37.27% ​  ​80.597 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​31.68% ​  ​68.493 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​11.85% ​  ​25.621 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 + ​11.05% ​  ​23.883 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vgrelease
 + ​10.28% ​  ​22.229 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.83%   ​16.920 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_videogame
 +  7.05%   ​15.236 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.69%   ​12.313 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​786289-0!canonical and timestamp 20181019174215 and revision id 26430298
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
07387-dreamcast-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)