User Tools

Site Tools


07390-danh-s-ch-ti-u-bang-hoa-k-theo-ng-y-tr-th-nh-ti-u-bang-la-gi

# Hoa Kỳ Tiểu bang Thông qua ‡ hoặc gia nhập Trước đó là 1 Delaware *Delaware Thứ sáu, 7 tháng 12 1787  Các quận miền dưới của Delaware, lúc đó là một tiểu quốc có chủ quyền dưới Những Điều khoản Liên hiệp 2 Pennsylvania *Pennsylvania Thứ tư, 12 tháng 12 1787  Tỉnh Pennsylvania, lúc đó là một tiểu quốc có chủ quyền dưới Những Điều khoản Liên hiệp 3 New Jersey *New Jersey Thứ ba, 18 tháng 12 1787  Tỉnh New Jersey, lúc đó là một tiểu quốc có chủ quyền dưới Những Điều khoản Liên hiệp 4 Georgia *Georgia Thứ tư, 2 tháng 1 1788  Tỉnh Georgia, lúc đó là một tiểu quốc có chủ quyền dưới Những Điều khoản Liên hiệp 5 Connecticut *Connecticut Thứ tư, 9 tháng 1 1788  Thuộc địa Connecticut, lúc đó là một tiểu quốc có chủ quyền dưới Những Điều khoản Liên hiệp 6 Massachusetts *Massachusetts Thứ tư, 6 tháng 2 1788  Tỉnh Vịnh Massachusetts, lúc đó là một tiểu quốc có chủ quyền dưới Những Điều khoản Liên hiệp 7 Maryland *Maryland Thứ hai, 28 tháng 4 1788  Tỉnh Maryland, lúc đó là một tiểu quốc có chủ quyền dưới Những Điều khoản Liên hiệp 8 Nam Carolina *Nam Carolina Thứ sáu, 23 tháng 5 1788  Tỉnh Nam Carolina, lúc đó là một tiểu quốc có chủ quyền dưới Những Điều khoản Liên hiệp 9 New Hampshire *New Hampshire Thứ bảy, 21 tháng 6 1788  Tỉnh New Hampshire, lúc đó là một tiểu quốc có chủ quyền dưới Những Điều khoản Liên hiệp 10 Virginia *Virginia Thứ tư, 25 tháng 6 1788  Thuộc địa Virginia, lúc đó là một tiểu quốc có chủ quyền dưới Những Điều khoản Liên hiệp 11 New York *Tiểu bang New York Thứ bảy, 26 tháng 7 1788  Tỉnh New York, lúc đó là một tiểu quốc có chủ quyền dưới Những Điều khoản Liên hiệp 12 Bắc Carolina *Bắc Carolina Thứ bảy, 21 tháng 11 1789  Tỉnh Bắc Carolina, lúc đó là một tiểu quốc có chủ quyền dưới Những Điều khoản Liên hiệp 13 Rhode Island *Rhode Island Thứ bảy, 29 tháng 5 1790  Thuộc địa Rhode Island và Vùng Providence, lúc đó là một tiểu quốc có chủ quyền dưới Những Điều khoản Liên hiệp 14 Vermont Vermont Thứ sáu, 4 tháng 3 1791 Tỉnh New York và New Hampshire Grants (tranh chấp chủ quyền), Cộng hòa Vermont 15 Kentucky Kentucky Thứ sáu, 1 tháng 6 1792 Virginia (Quận Kentucky) 16 Tennessee Tennessee Thứ tư, 1 tháng 6 1796 Tỉnh Bắc Carolina, Lãnh thổ Tây Nam 17 Ohio Ohio Thứ ba, 1 tháng 3 1803* Lãnh thổ Tây Bắc 18 Louisiana Louisiana Thứ năm, 30 tháng 4 1812 Lãnh thổ Orleans 19 Indiana Indiana Thứ tư, 11 tháng 12 1816 Lãnh thổ Indiana 20 Mississippi Mississippi Thứ tư, 10 tháng 12 1817 Lãnh thổ Mississippi 21 Illinois Illinois Thứ năm, 3 tháng 12 1818 Lãnh thổ Illinois 22 Alabama Alabama Thứ ba, 14 tháng 12 1819 Lãnh thổ Alabama 23 Massachusetts Maine Thứ tư, 15 tháng 3 1820 Massachusetts (Quận Maine) 24 Missouri Missouri Thứ sáu, 10 tháng 8 1821 Lãnh thổ Missouri 25 Arkansas Arkansas Thứ tư, 15 tháng 6 1836 Lãnh thổ Arkansas 26 Michigan Michigan Thứ năm, 26 tháng 1 1837 Lãnh thổ Michigan 27 Florida Florida Thứ hai, 3 tháng 3 1845 Lãnh thổ Florida 28 Texas Texas Thứ hai, 29 tháng 12 1845 Cộng hòa Texas 29 Iowa Iowa Thứ hai, 28 tháng 12 1846 Lãnh thổ Iowa 30 Wisconsin Wisconsin Thứ hai, 29 tháng 5 1848 Lãnh thổ Wisconsin 31 California California Thứ hai, 9 tháng 9 1850 Cộng hòa California 32 Minnesota Minnesota Thứ ba, 11 tháng 5 1858 Lãnh thổ Minnesota 33 Oregon Oregon Thứ hai, 14 tháng 2 1859 Lãnh thổ Oregon 34 Kansas Kansas Thứ ba, 29 tháng 1 1861 Lãnh thổ Kansas 35 Tây Virginia Tây Virginia Thứ bảy, 20 tháng 6 1863 Virginia (chia tách ra) 36 Nevada Nevada Thứ hai, 31 tháng 10 1864 Lãnh thổ Nevada 37 Nebraska Nebraska Thứ sáu, 1 tháng 3 1867 Lãnh thổ Nebraska 38 Colorado Colorado Thứ ba, 1 tháng 8 1876 Lãnh thổ Colorado 39 † Bắc Dakota Bắc Dakota Thứ bảy, 2 tháng 11 1889 Lãnh thổ Dakota 40 † Nam Dakota Nam Dakota Thứ bảy, 2 tháng 11 1889 Lãnh thổ Dakota 41 Montana Montana Thứ sáu, 8 tháng 11 1889 Lãnh thổ Montana 42 Washington Washington Thứ hai, 11 tháng 11 1889 Lãnh thổ Washington 43 Idaho Idaho Thứ năm, 3 tháng 7 1890 Lãnh thổ Idaho 44 Wyoming Wyoming Thứ năm, 10 tháng 7 1890 Lãnh thổ Wyoming 45 Utah Utah Thứ bảy, 4 tháng 1 1896 Lãnh thổ Utah 46 Oklahoma Oklahoma Thứ bảy, 16 tháng 11 1907 Lãnh thổ Oklahoma và Lãnh thổ Indian 47 New Mexico New Mexico Thứ bảy, 6 tháng 1 1912 Lãnh thổ New Mexico 48 Arizona Arizona Thứ tư, 14 tháng 2 1912 Lãnh thổ Arizona 49 Alaska Alaska Thứ bảy, 3 tháng 1 1959 Lãnh thổ Alaska 50 Hawaii Hawaii Thứ sáu, 21 tháng 8 1959 Lãnh thổ Hawaii
07390-danh-s-ch-ti-u-bang-hoa-k-theo-ng-y-tr-th-nh-ti-u-bang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)