User Tools

Site Tools


07390-danh-s-ch-ti-u-bang-hoa-k-theo-ng-y-tr-th-nh-ti-u-bang-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07390-danh-s-ch-ti-u-bang-hoa-k-theo-ng-y-tr-th-nh-ti-u-bang-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id=""><​tr bgcolor="#​CCCCCC"><​th>#</​th>​
 +<​th><​img alt="​Hoa Kỳ" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​25px-Flag_of_the_United_States.svg.png"​ width="​25"​ height="​13"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​38px-Flag_of_the_United_States.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​50px-Flag_of_the_United_States.svg.png 2x" data-file-width="​1235"​ data-file-height="​650"/></​th>​
 +<​th>​Tiểu bang</​th>​
 +<​th>​Thông qua ‡ hoặc gia nhập</​th>​
 +<​th>​Trước đó là
 +</​th></​tr><​tr valign="​top"><​td>​1
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Delaware"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c6/​Flag_of_Delaware.svg/​25px-Flag_of_Delaware.svg.png"​ width="​25"​ height="​17"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c6/​Flag_of_Delaware.svg/​38px-Flag_of_Delaware.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c6/​Flag_of_Delaware.svg/​50px-Flag_of_Delaware.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/>​
 +</td>
 +<​td>​*Delaware
 +</td>
 +<​td>​Thứ sáu, 7 tháng 12 1787 
 +</td>
 +<​td>​Các quận miền dưới của Delaware, lúc đó là một tiểu quốc có chủ quyền dưới Những Điều khoản Liên hiệp
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​2
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Pennsylvania"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Flag_of_Pennsylvania.svg/​25px-Flag_of_Pennsylvania.svg.png"​ width="​25"​ height="​17"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Flag_of_Pennsylvania.svg/​38px-Flag_of_Pennsylvania.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Flag_of_Pennsylvania.svg/​50px-Flag_of_Pennsylvania.svg.png 2x" data-file-width="​675"​ data-file-height="​450"/>​
 +</td>
 +<​td>​*Pennsylvania
 +</td>
 +<​td>​Thứ tư, 12 tháng 12 1787 
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh Pennsylvania,​ lúc đó là một tiểu quốc có chủ quyền dưới Những Điều khoản Liên hiệp
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​3
 +</td>
 +<​td><​img alt="​New Jersey"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_New_Jersey.svg/​25px-Flag_of_New_Jersey.svg.png"​ width="​25"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_New_Jersey.svg/​38px-Flag_of_New_Jersey.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​92/​Flag_of_New_Jersey.svg/​50px-Flag_of_New_Jersey.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​308"/>​
 +</td>
 +<​td>​*New Jersey
 +</td>
 +<​td>​Thứ ba, 18 tháng 12 1787 
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh New Jersey, lúc đó là một tiểu quốc có chủ quyền dưới Những Điều khoản Liên hiệp
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​4
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Georgia"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Flag_of_Georgia_%28U.S._state%29.svg/​25px-Flag_of_Georgia_%28U.S._state%29.svg.png"​ width="​25"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Flag_of_Georgia_%28U.S._state%29.svg/​38px-Flag_of_Georgia_%28U.S._state%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Flag_of_Georgia_%28U.S._state%29.svg/​50px-Flag_of_Georgia_%28U.S._state%29.svg.png 2x" data-file-width="​1728"​ data-file-height="​1080"/>​
 +</td>
 +<​td>​*Georgia
 +</td>
 +<​td>​Thứ tư, 2 tháng 1 1788 
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh Georgia, lúc đó là một tiểu quốc có chủ quyền dưới Những Điều khoản Liên hiệp
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​5
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Connecticut"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​96/​Flag_of_Connecticut.svg/​25px-Flag_of_Connecticut.svg.png"​ width="​25"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​96/​Flag_of_Connecticut.svg/​38px-Flag_of_Connecticut.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​96/​Flag_of_Connecticut.svg/​50px-Flag_of_Connecticut.svg.png 2x" data-file-width="​594"​ data-file-height="​459"/>​
 +</td>
 +<​td>​*Connecticut
 +</td>
 +<​td>​Thứ tư, 9 tháng 1 1788 
 +</td>
 +<​td>​Thuộc địa Connecticut,​ lúc đó là một tiểu quốc có chủ quyền dưới Những Điều khoản Liên hiệp
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​6
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Massachusetts"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Flag_of_Massachusetts.svg/​25px-Flag_of_Massachusetts.svg.png"​ width="​25"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Flag_of_Massachusetts.svg/​38px-Flag_of_Massachusetts.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Flag_of_Massachusetts.svg/​50px-Flag_of_Massachusetts.svg.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​900"/>​
 +</td>
 +<​td>​*Massachusetts
 +</td>
 +<​td>​Thứ tư, 6 tháng 2 1788 
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh Vịnh Massachusetts,​ lúc đó là một tiểu quốc có chủ quyền dưới Những Điều khoản Liên hiệp
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​7
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Maryland"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a0/​Flag_of_Maryland.svg/​25px-Flag_of_Maryland.svg.png"​ width="​25"​ height="​17"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a0/​Flag_of_Maryland.svg/​38px-Flag_of_Maryland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a0/​Flag_of_Maryland.svg/​50px-Flag_of_Maryland.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/>​
 +</td>
 +<​td>​*Maryland
 +</td>
 +<​td>​Thứ hai, 28 tháng 4 1788 
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh Maryland, lúc đó là một tiểu quốc có chủ quyền dưới Những Điều khoản Liên hiệp
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​8
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Nam Carolina"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​69/​Flag_of_South_Carolina.svg/​25px-Flag_of_South_Carolina.svg.png"​ width="​25"​ height="​17"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​69/​Flag_of_South_Carolina.svg/​38px-Flag_of_South_Carolina.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​69/​Flag_of_South_Carolina.svg/​50px-Flag_of_South_Carolina.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/>​
 +</td>
 +<​td>​*Nam Carolina
 +</td>
 +<​td>​Thứ sáu, 23 tháng 5 1788 
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh Nam Carolina, lúc đó là một tiểu quốc có chủ quyền dưới Những Điều khoản Liên hiệp
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​9
 +</td>
 +<​td><​img alt="​New Hampshire"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​Flag_of_New_Hampshire.svg/​25px-Flag_of_New_Hampshire.svg.png"​ width="​25"​ height="​17"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​Flag_of_New_Hampshire.svg/​38px-Flag_of_New_Hampshire.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​Flag_of_New_Hampshire.svg/​50px-Flag_of_New_Hampshire.svg.png 2x" data-file-width="​660"​ data-file-height="​440"/>​
 +</td>
 +<​td>​*New Hampshire
 +</td>
 +<​td>​Thứ bảy, 21 tháng 6 1788 
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh New Hampshire, lúc đó là một tiểu quốc có chủ quyền dưới Những Điều khoản Liên hiệp
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​10
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Virginia"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​47/​Flag_of_Virginia.svg/​25px-Flag_of_Virginia.svg.png"​ width="​25"​ height="​17"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​47/​Flag_of_Virginia.svg/​38px-Flag_of_Virginia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​47/​Flag_of_Virginia.svg/​50px-Flag_of_Virginia.svg.png 2x" data-file-width="​1280"​ data-file-height="​877"/>​
 +</td>
 +<​td>​*Virginia
 +</td>
 +<​td>​Thứ tư, 25 tháng 6 1788 
 +</td>
 +<​td>​Thuộc địa Virginia, lúc đó là một tiểu quốc có chủ quyền dưới Những Điều khoản Liên hiệp
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​11
 +</td>
 +<​td><​img alt="​New York" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Flag_of_New_York.svg/​25px-Flag_of_New_York.svg.png"​ width="​25"​ height="​13"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Flag_of_New_York.svg/​38px-Flag_of_New_York.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Flag_of_New_York.svg/​50px-Flag_of_New_York.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​450"/>​
 +</td>
 +<​td>​*Tiểu bang New York
 +</td>
 +<​td>​Thứ bảy, 26 tháng 7 1788 
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh New York, lúc đó là một tiểu quốc có chủ quyền dưới Những Điều khoản Liên hiệp
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​12
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Bắc Carolina"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bb/​Flag_of_North_Carolina.svg/​25px-Flag_of_North_Carolina.svg.png"​ width="​25"​ height="​17"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bb/​Flag_of_North_Carolina.svg/​38px-Flag_of_North_Carolina.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bb/​Flag_of_North_Carolina.svg/​50px-Flag_of_North_Carolina.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/>​
 +</td>
 +<​td>​*Bắc Carolina
 +</td>
 +<​td>​Thứ bảy, 21 tháng 11 1789 
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh Bắc Carolina, lúc đó là một tiểu quốc có chủ quyền dưới Những Điều khoản Liên hiệp
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​13
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Rhode Island"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Rhode_Island.svg/​25px-Flag_of_Rhode_Island.svg.png"​ width="​25"​ height="​23"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Rhode_Island.svg/​38px-Flag_of_Rhode_Island.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Rhode_Island.svg/​50px-Flag_of_Rhode_Island.svg.png 2x" data-file-width="​685"​ data-file-height="​630"/>​
 +</td>
 +<​td>​*Rhode Island
 +</td>
 +<​td>​Thứ bảy, 29 tháng 5 1790 
 +</td>
 +<​td>​Thuộc địa Rhode Island và Vùng Providence, lúc đó là một tiểu quốc có chủ quyền dưới Những Điều khoản Liên hiệp
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​14
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Vermont"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Vermont.svg/​25px-Flag_of_Vermont.svg.png"​ width="​25"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Vermont.svg/​38px-Flag_of_Vermont.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Vermont.svg/​50px-Flag_of_Vermont.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​450"/>​
 +</td>
 +<​td>​Vermont
 +</td>
 +<​td>​Thứ sáu, 4 tháng 3 1791
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh New York và New Hampshire Grants (tranh chấp chủ quyền), Cộng hòa Vermont
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​15
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Kentucky"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​Flag_of_Kentucky.svg/​25px-Flag_of_Kentucky.svg.png"​ width="​25"​ height="​13"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​Flag_of_Kentucky.svg/​38px-Flag_of_Kentucky.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​Flag_of_Kentucky.svg/​50px-Flag_of_Kentucky.svg.png 2x" data-file-width="​950"​ data-file-height="​500"/>​
 +</td>
 +<​td>​Kentucky
 +</td>
 +<​td>​Thứ sáu, 1 tháng 6 1792
 +</td>
 +<​td>​Virginia (Quận Kentucky)
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​16
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Tennessee"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9e/​Flag_of_Tennessee.svg/​25px-Flag_of_Tennessee.svg.png"​ width="​25"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9e/​Flag_of_Tennessee.svg/​38px-Flag_of_Tennessee.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9e/​Flag_of_Tennessee.svg/​50px-Flag_of_Tennessee.svg.png 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​300"/>​
 +</td>
 +<​td>​Tennessee
 +</td>
 +<​td>​Thứ tư, 1 tháng 6 1796
 +</td>
 +<​td>​Tỉnh Bắc Carolina, Lãnh thổ Tây Nam
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​17
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Ohio"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Flag_of_Ohio.svg/​25px-Flag_of_Ohio.svg.png"​ width="​25"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Flag_of_Ohio.svg/​38px-Flag_of_Ohio.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Flag_of_Ohio.svg/​50px-Flag_of_Ohio.svg.png 2x" data-file-width="​520"​ data-file-height="​320"/>​
 +</td>
 +<​td>​Ohio
 +</td>
 +<​td>​Thứ ba, 1 tháng 3 1803*
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ Tây Bắc
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​18
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Louisiana"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e0/​Flag_of_Louisiana.svg/​25px-Flag_of_Louisiana.svg.png"​ width="​25"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e0/​Flag_of_Louisiana.svg/​38px-Flag_of_Louisiana.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e0/​Flag_of_Louisiana.svg/​50px-Flag_of_Louisiana.svg.png 2x" data-file-width="​990"​ data-file-height="​630"/>​
 +</td>
 +<​td>​Louisiana
 +</td>
 +<​td>​Thứ năm, 30 tháng 4 1812
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ Orleans
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​19
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Indiana"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ac/​Flag_of_Indiana.svg/​25px-Flag_of_Indiana.svg.png"​ width="​25"​ height="​17"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ac/​Flag_of_Indiana.svg/​38px-Flag_of_Indiana.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ac/​Flag_of_Indiana.svg/​50px-Flag_of_Indiana.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/>​
 +</td>
 +<​td>​Indiana
 +</td>
 +<​td>​Thứ tư, 11 tháng 12 1816
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ Indiana
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​20
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Mississippi"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​42/​Flag_of_Mississippi.svg/​25px-Flag_of_Mississippi.svg.png"​ width="​25"​ height="​17"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​42/​Flag_of_Mississippi.svg/​38px-Flag_of_Mississippi.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​42/​Flag_of_Mississippi.svg/​50px-Flag_of_Mississippi.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​
 +</td>
 +<​td>​Mississippi
 +</td>
 +<​td>​Thứ tư, 10 tháng 12 1817
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ Mississippi
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​21
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Illinois"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Flag_of_Illinois.svg/​25px-Flag_of_Illinois.svg.png"​ width="​25"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Flag_of_Illinois.svg/​38px-Flag_of_Illinois.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Flag_of_Illinois.svg/​50px-Flag_of_Illinois.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/>​
 +</td>
 +<​td>​Illinois
 +</td>
 +<​td>​Thứ năm, 3 tháng 12 1818
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ Illinois
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​22
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Alabama"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Flag_of_Alabama.svg/​25px-Flag_of_Alabama.svg.png"​ width="​25"​ height="​17"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Flag_of_Alabama.svg/​38px-Flag_of_Alabama.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c/​Flag_of_Alabama.svg/​50px-Flag_of_Alabama.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/>​
 +</td>
 +<​td>​Alabama
 +</td>
 +<​td>​Thứ ba, 14 tháng 12 1819
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ Alabama
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​23
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Massachusetts"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Flag_of_Massachusetts.svg/​25px-Flag_of_Massachusetts.svg.png"​ width="​25"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Flag_of_Massachusetts.svg/​38px-Flag_of_Massachusetts.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f2/​Flag_of_Massachusetts.svg/​50px-Flag_of_Massachusetts.svg.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​900"/>​
 +</td>
 +<​td>​Maine
 +</td>
 +<​td>​Thứ tư, 15 tháng 3 1820
 +</td>
 +<​td>​Massachusetts (Quận Maine)
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​24
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Missouri"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5a/​Flag_of_Missouri.svg/​25px-Flag_of_Missouri.svg.png"​ width="​25"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5a/​Flag_of_Missouri.svg/​38px-Flag_of_Missouri.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5a/​Flag_of_Missouri.svg/​50px-Flag_of_Missouri.svg.png 2x" data-file-width="​2400"​ data-file-height="​1400"/>​
 +</td>
 +<​td>​Missouri
 +</td>
 +<​td>​Thứ sáu, 10 tháng 8 1821
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ Missouri
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​25
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Arkansas"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9d/​Flag_of_Arkansas.svg/​25px-Flag_of_Arkansas.svg.png"​ width="​25"​ height="​17"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9d/​Flag_of_Arkansas.svg/​38px-Flag_of_Arkansas.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9d/​Flag_of_Arkansas.svg/​50px-Flag_of_Arkansas.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​
 +</td>
 +<​td>​Arkansas
 +</td>
 +<​td>​Thứ tư, 15 tháng 6 1836
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ Arkansas
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​26
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Michigan"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​Flag_of_Michigan.svg/​25px-Flag_of_Michigan.svg.png"​ width="​25"​ height="​17"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​Flag_of_Michigan.svg/​38px-Flag_of_Michigan.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​Flag_of_Michigan.svg/​50px-Flag_of_Michigan.svg.png 2x" data-file-width="​685"​ data-file-height="​457"/>​
 +</td>
 +<​td>​Michigan
 +</td>
 +<​td>​Thứ năm, 26 tháng 1 1837
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ Michigan
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​27
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Florida"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Flag_of_Florida.svg/​25px-Flag_of_Florida.svg.png"​ width="​25"​ height="​17"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Flag_of_Florida.svg/​38px-Flag_of_Florida.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Flag_of_Florida.svg/​50px-Flag_of_Florida.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/>​
 +</td>
 +<​td>​Florida
 +</td>
 +<​td>​Thứ hai, 3 tháng 3 1845
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ Florida
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​28
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Texas"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Flag_of_Texas.svg/​25px-Flag_of_Texas.svg.png"​ width="​25"​ height="​17"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Flag_of_Texas.svg/​38px-Flag_of_Texas.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Flag_of_Texas.svg/​50px-Flag_of_Texas.svg.png 2x" data-file-width="​1080"​ data-file-height="​720"/>​
 +</td>
 +<​td>​Texas
 +</td>
 +<​td>​Thứ hai, 29 tháng 12 1845
 +</td>
 +<​td>​Cộng hòa Texas
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​29
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Iowa"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​Flag_of_Iowa.svg/​25px-Flag_of_Iowa.svg.png"​ width="​25"​ height="​17"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​Flag_of_Iowa.svg/​38px-Flag_of_Iowa.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​Flag_of_Iowa.svg/​50px-Flag_of_Iowa.svg.png 2x" data-file-width="​670"​ data-file-height="​459"/>​
 +</td>
 +<​td>​Iowa
 +</td>
 +<​td>​Thứ hai, 28 tháng 12 1846
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ Iowa
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​30
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Wisconsin"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​22/​Flag_of_Wisconsin.svg/​25px-Flag_of_Wisconsin.svg.png"​ width="​25"​ height="​17"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​22/​Flag_of_Wisconsin.svg/​38px-Flag_of_Wisconsin.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​22/​Flag_of_Wisconsin.svg/​50px-Flag_of_Wisconsin.svg.png 2x" data-file-width="​675"​ data-file-height="​450"/>​
 +</td>
 +<​td>​Wisconsin
 +</td>
 +<​td>​Thứ hai, 29 tháng 5 1848
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ Wisconsin
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​31
 +</td>
 +<​td><​img alt="​California"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Flag_of_California.svg/​25px-Flag_of_California.svg.png"​ width="​25"​ height="​17"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Flag_of_California.svg/​38px-Flag_of_California.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Flag_of_California.svg/​50px-Flag_of_California.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​
 +</td>
 +<​td>​California
 +</td>
 +<​td>​Thứ hai, 9 tháng 9 1850
 +</td>
 +<​td>​Cộng hòa California
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​32
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Minnesota"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Flag_of_Minnesota.svg/​25px-Flag_of_Minnesota.svg.png"​ width="​25"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Flag_of_Minnesota.svg/​38px-Flag_of_Minnesota.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Flag_of_Minnesota.svg/​50px-Flag_of_Minnesota.svg.png 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​318"/>​
 +</td>
 +<​td>​Minnesota
 +</td>
 +<​td>​Thứ ba, 11 tháng 5 1858
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ Minnesota
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​33
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Oregon"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Flag_of_Oregon.svg/​25px-Flag_of_Oregon.svg.png"​ width="​25"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Flag_of_Oregon.svg/​38px-Flag_of_Oregon.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Flag_of_Oregon.svg/​50px-Flag_of_Oregon.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​450"/>​
 +</td>
 +<​td>​Oregon
 +</td>
 +<​td>​Thứ hai, 14 tháng 2 1859
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ Oregon
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​34
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Kansas"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Flag_of_Kansas.svg/​25px-Flag_of_Kansas.svg.png"​ width="​25"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Flag_of_Kansas.svg/​38px-Flag_of_Kansas.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Flag_of_Kansas.svg/​50px-Flag_of_Kansas.svg.png 2x" data-file-width="​5400"​ data-file-height="​3240"/>​
 +</td>
 +<​td>​Kansas
 +</td>
 +<​td>​Thứ ba, 29 tháng 1 1861
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ Kansas
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​35
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Tây Virginia"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​22/​Flag_of_West_Virginia.svg/​25px-Flag_of_West_Virginia.svg.png"​ width="​25"​ height="​13"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​22/​Flag_of_West_Virginia.svg/​38px-Flag_of_West_Virginia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​22/​Flag_of_West_Virginia.svg/​50px-Flag_of_West_Virginia.svg.png 2x" data-file-width="​760"​ data-file-height="​400"/>​
 +</td>
 +<​td>​Tây Virginia
 +</td>
 +<​td>​Thứ bảy, 20 tháng 6 1863
 +</td>
 +<​td>​Virginia <​i>​(chia tách ra)</​i>​
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​36
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Nevada"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f1/​Flag_of_Nevada.svg/​25px-Flag_of_Nevada.svg.png"​ width="​25"​ height="​17"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f1/​Flag_of_Nevada.svg/​38px-Flag_of_Nevada.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f1/​Flag_of_Nevada.svg/​50px-Flag_of_Nevada.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/>​
 +</td>
 +<​td>​Nevada
 +</td>
 +<​td>​Thứ hai, 31 tháng 10 1864
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ Nevada
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​37
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Nebraska"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Flag_of_Nebraska.svg/​25px-Flag_of_Nebraska.svg.png"​ width="​25"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Flag_of_Nebraska.svg/​38px-Flag_of_Nebraska.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Flag_of_Nebraska.svg/​50px-Flag_of_Nebraska.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​450"/>​
 +</td>
 +<​td>​Nebraska
 +</td>
 +<​td>​Thứ sáu, 1 tháng 3 1867
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ Nebraska
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​38
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Colorado"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​46/​Flag_of_Colorado.svg/​25px-Flag_of_Colorado.svg.png"​ width="​25"​ height="​17"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​46/​Flag_of_Colorado.svg/​38px-Flag_of_Colorado.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​46/​Flag_of_Colorado.svg/​50px-Flag_of_Colorado.svg.png 2x" data-file-width="​1800"​ data-file-height="​1200"/>​
 +</td>
 +<​td>​Colorado
 +</td>
 +<​td>​Thứ ba, 1 tháng 8 1876
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ Colorado
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​39 †
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Bắc Dakota"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ee/​Flag_of_North_Dakota.svg/​25px-Flag_of_North_Dakota.svg.png"​ width="​25"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ee/​Flag_of_North_Dakota.svg/​38px-Flag_of_North_Dakota.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ee/​Flag_of_North_Dakota.svg/​50px-Flag_of_North_Dakota.svg.png 2x" data-file-width="​575"​ data-file-height="​450"/>​
 +</td>
 +<​td>​Bắc Dakota
 +</td>
 +<​td>​Thứ bảy, 2 tháng 11 1889
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ Dakota
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​40 †
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Nam Dakota"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Flag_of_South_Dakota.svg/​25px-Flag_of_South_Dakota.svg.png"​ width="​25"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Flag_of_South_Dakota.svg/​38px-Flag_of_South_Dakota.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Flag_of_South_Dakota.svg/​50px-Flag_of_South_Dakota.svg.png 2x" data-file-width="​720"​ data-file-height="​450"/>​
 +</td>
 +<​td>​Nam Dakota
 +</td>
 +<​td>​Thứ bảy, 2 tháng 11 1889
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ Dakota
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​41
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Montana"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_Montana.svg/​25px-Flag_of_Montana.svg.png"​ width="​25"​ height="​17"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_Montana.svg/​38px-Flag_of_Montana.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_Montana.svg/​50px-Flag_of_Montana.svg.png 2x" data-file-width="​615"​ data-file-height="​410"/>​
 +</td>
 +<​td>​Montana
 +</td>
 +<​td>​Thứ sáu, 8 tháng 11 1889
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ Montana
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​42
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Washington"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Flag_of_Washington.svg/​25px-Flag_of_Washington.svg.png"​ width="​25"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Flag_of_Washington.svg/​38px-Flag_of_Washington.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Flag_of_Washington.svg/​50px-Flag_of_Washington.svg.png 2x" data-file-width="​1106"​ data-file-height="​658"/>​
 +</td>
 +<​td>​Washington
 +</td>
 +<​td>​Thứ hai, 11 tháng 11 1889
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ Washington
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​43
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Idaho"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_Idaho.svg/​25px-Flag_of_Idaho.svg.png"​ width="​25"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_Idaho.svg/​38px-Flag_of_Idaho.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_Idaho.svg/​50px-Flag_of_Idaho.svg.png 2x" data-file-width="​660"​ data-file-height="​520"/>​
 +</td>
 +<​td>​Idaho
 +</td>
 +<​td>​Thứ năm, 3 tháng 7 1890
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ Idaho
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​44
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Wyoming"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Flag_of_Wyoming.svg/​25px-Flag_of_Wyoming.svg.png"​ width="​25"​ height="​18"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Flag_of_Wyoming.svg/​38px-Flag_of_Wyoming.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Flag_of_Wyoming.svg/​50px-Flag_of_Wyoming.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​700"/>​
 +</td>
 +<​td>​Wyoming
 +</td>
 +<​td>​Thứ năm, 10 tháng 7 1890
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ Wyoming
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​45
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Utah"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f6/​Flag_of_Utah.svg/​25px-Flag_of_Utah.svg.png"​ width="​25"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f6/​Flag_of_Utah.svg/​38px-Flag_of_Utah.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f6/​Flag_of_Utah.svg/​50px-Flag_of_Utah.svg.png 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1000"/>​
 +</td>
 +<​td>​Utah
 +</td>
 +<​td>​Thứ bảy, 4 tháng 1 1896
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ Utah
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​46
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Oklahoma"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6e/​Flag_of_Oklahoma.svg/​25px-Flag_of_Oklahoma.svg.png"​ width="​25"​ height="​17"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6e/​Flag_of_Oklahoma.svg/​38px-Flag_of_Oklahoma.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6e/​Flag_of_Oklahoma.svg/​50px-Flag_of_Oklahoma.svg.png 2x" data-file-width="​675"​ data-file-height="​450"/>​
 +</td>
 +<​td>​Oklahoma
 +</td>
 +<​td>​Thứ bảy, 16 tháng 11 1907
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ Oklahoma và Lãnh thổ Indian
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​47
 +</td>
 +<​td><​img alt="​New Mexico"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_New_Mexico.svg/​25px-Flag_of_New_Mexico.svg.png"​ width="​25"​ height="​17"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_New_Mexico.svg/​38px-Flag_of_New_Mexico.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Flag_of_New_Mexico.svg/​50px-Flag_of_New_Mexico.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/>​
 +</td>
 +<​td>​New Mexico
 +</td>
 +<​td>​Thứ bảy, 6 tháng 1 1912
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ New Mexico
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​48
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Arizona"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9d/​Flag_of_Arizona.svg/​25px-Flag_of_Arizona.svg.png"​ width="​25"​ height="​17"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9d/​Flag_of_Arizona.svg/​38px-Flag_of_Arizona.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9d/​Flag_of_Arizona.svg/​50px-Flag_of_Arizona.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​667"/>​
 +</td>
 +<​td>​Arizona
 +</td>
 +<​td>​Thứ tư, 14 tháng 2 1912
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ Arizona
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​49
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Alaska"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e6/​Flag_of_Alaska.svg/​25px-Flag_of_Alaska.svg.png"​ width="​25"​ height="​18"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e6/​Flag_of_Alaska.svg/​38px-Flag_of_Alaska.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e6/​Flag_of_Alaska.svg/​50px-Flag_of_Alaska.svg.png 2x" data-file-width="​1416"​ data-file-height="​1000"/>​
 +</td>
 +<​td>​Alaska
 +</td>
 +<​td>​Thứ bảy, 3 tháng 1 1959
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ Alaska
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​50
 +</td>
 +<​td><​img alt="​Hawaii"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ef/​Flag_of_Hawaii.svg/​25px-Flag_of_Hawaii.svg.png"​ width="​25"​ height="​13"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ef/​Flag_of_Hawaii.svg/​38px-Flag_of_Hawaii.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ef/​Flag_of_Hawaii.svg/​50px-Flag_of_Hawaii.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​
 +</td>
 +<​td>​Hawaii
 +</td>
 +<​td>​Thứ sáu, 21 tháng 8 1959
 +</td>
 +<​td>​Lãnh thổ Hawaii
 +</​td></​tr></​div>​
  
 +</​HTML>​
07390-danh-s-ch-ti-u-bang-hoa-k-theo-ng-y-tr-th-nh-ti-u-bang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)