User Tools

Site Tools


07393-cherax-parvus-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07393-cherax-parvus-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Cherax parvus</​i></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Tình trạng bảo tồn</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div style="​text-align:​ center"><​img alt="​Status iucn2.3 blank vi.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Status_iucn2.3_blank_vi.svg/​220px-Status_iucn2.3_blank_vi.svg.png"​ width="​220"​ height="​59"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Status_iucn2.3_blank_vi.svg/​330px-Status_iucn2.3_blank_vi.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Status_iucn2.3_blank_vi.svg/​440px-Status_iucn2.3_blank_vi.svg.png 2x" data-file-width="​240"​ data-file-height="​64"/><​br/>​Thiếu dữ liệu<​small>​ (IUCN 2.3)</​small></​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Arthropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân ngành <​small>​(<​i>​subphylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Crustacea</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Malacostraca</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Decapoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Parastacidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Cherax</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​C. parvus</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Cherax parvus</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Short &amp; Davey, 1993 </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Cherax parvus</​b></​i>​ là một loài tôm hùm trong họ Parastacidae. Nó là loài đặc hữu của Úc.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​Crandall,​ K.A. 1996. <​i>​Cherax parvus</​i>​. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. ​ Truy cập ngày 9 tháng 8 năm 2007.</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5d/​Lobster_NSRW_rotated2.jpg/​32px-Lobster_NSRW_rotated2.jpg"​ width="​32"​ height="​22"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5d/​Lobster_NSRW_rotated2.jpg/​48px-Lobster_NSRW_rotated2.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5d/​Lobster_NSRW_rotated2.jpg/​64px-Lobster_NSRW_rotated2.jpg 2x" data-file-width="​2679"​ data-file-height="​1802"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết Giáp xác mười chân  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1250
 +Cached time: 20181016152850
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.124 seconds
 +Real time usage: 0.170 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1325/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11895/​2097152 bytes
 +Template argument size: 818/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.027/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 921 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 141.707 ​     1 -total
 + ​87.24% ​ 123.632 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​44.61% ​  ​63.222 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​23.48% ​  ​33.269 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​10.67% ​  ​15.126 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Decapoda-stub
 +  8.75%   ​12.398 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  5.33%    7.557      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.76%    6.752      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +  1.91%    2.707      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​784418-0!canonical and timestamp 20181016152850 and revision id 26425184
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
07393-cherax-parvus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)