User Tools

Site Tools


07404-belocephalus-sleighti-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07404-belocephalus-sleighti-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Belocephalus sleighti</​i></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Tình trạng bảo tồn</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div style="​text-align:​ center"><​img alt="​Status iucn2.3 VU vi.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​Status_iucn2.3_VU_vi.svg/​220px-Status_iucn2.3_VU_vi.svg.png"​ width="​220"​ height="​59"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​Status_iucn2.3_VU_vi.svg/​330px-Status_iucn2.3_VU_vi.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​Status_iucn2.3_VU_vi.svg/​440px-Status_iucn2.3_VU_vi.svg.png 2x" data-file-width="​240"​ data-file-height="​64"/><​br/>​Sắp nguy cấp<​small>​ (IUCN 2.3)</​small></​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Arthropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Insecta</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Orthoptera</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Tettigoniidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Belocephalus</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​B. sleighti</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Belocephalus sleighti</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Davis,​ W.T., 1914 </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Belocephalus sleighti</​b></​i>​ là một loài côn trùng thuộc họ Tettigoniidae. Đây là loài đặc hữu của Hoa Kỳ.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​14px-Wikispecies-logo.svg.png"​ width="​14"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​20px-Wikispecies-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​27px-Wikispecies-logo.svg.png 2x" data-file-width="​941"​ data-file-height="​1103"/>​ Dữ liệu liên quan tới Belocephalus sleighti tại Wikispecies</​li>​
 +<​li>​Orthopteroid Specialist Group 1996. <​i>​Belocephalus sleighti</​i>​. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. ​ Truy cập 9 tháng 8 năm 2007.</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​B%C3%A5lgeting%2C_Nordisk_familjebok.png/​32px-B%C3%A5lgeting%2C_Nordisk_familjebok.png"​ width="​32"​ height="​26"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​B%C3%A5lgeting%2C_Nordisk_familjebok.png/​48px-B%C3%A5lgeting%2C_Nordisk_familjebok.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​B%C3%A5lgeting%2C_Nordisk_familjebok.png/​64px-B%C3%A5lgeting%2C_Nordisk_familjebok.png 2x" data-file-width="​304"​ data-file-height="​247"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến côn trùng ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1247
 +Cached time: 20181025100831
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.144 seconds
 +Real time usage: 0.195 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1413/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12461/​2097152 bytes
 +Template argument size: 818/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.034/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 966 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 159.698 ​     1 -total
 + ​66.38% ​ 106.010 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​40.34% ​  ​64.417 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​11.34% ​  ​18.112 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Insecta-stub
 + ​10.92% ​  ​17.433 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 +  8.66%   ​13.830 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  8.33%   ​13.297 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  6.02%    9.612      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +  5.10%    8.144      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.78%    7.635      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​784304-0!canonical and timestamp 20181025100831 and revision id 25436453
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
07404-belocephalus-sleighti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)