User Tools

Site Tools


07414-cu-n-s-m-u-xanh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07414-cu-n-s-m-u-xanh-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #A7DBD8; font-weight:​ bold; font-style: italic;">​Cuốn sổ màu xanh<​br/>​Синяя тетрадь</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Cuốn sổ màu xanh.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​4/​40/​Cu%E1%BB%91n_s%E1%BB%95_m%C3%A0u_xanh.jpg/​222px-Cu%E1%BB%91n_s%E1%BB%95_m%C3%A0u_xanh.jpg"​ width="​222"​ height="​323"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​4/​40/​Cu%E1%BB%91n_s%E1%BB%95_m%C3%A0u_xanh.jpg 1.5x" data-file-width="​300"​ data-file-height="​436"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​A7DBD8;">​Thông tin sách</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tác giả</​th><​td>​
 +Emmanuil Kazakevich</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt="​Liên Xô" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​23px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​35px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​46px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Liên Xô</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngôn ngữ</​th><​td>​
 +Tiếng Nga</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ sách</​th><​td>​
 +1</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thể loại</​th><​td>​
 +Truyện vừa</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày phát hành</​th><​td>​
 +1961</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kiểu sách</​th><​td>​
 +In (bìa cứng và bìa mềm)</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Cuốn sổ màu xanh</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ (tiếng Nga: <​i>​Синяя тетрадь</​i>​) là tên gọi một truyện vừa về Lenin của nhà văn Emmanuil Kazakevich.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Nội dung</​span>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-2 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​1.1</​span>​ <span class="​toctext">​Diễn viên và nhân vật</​span></​li>​
 +</​ul></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Chuyển thể</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Xem thêm</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +<​h3><​span id="​Di.E1.BB.85n_vi.C3.AAn_v.C3.A0_nh.C3.A2n_v.E1.BA.ADt"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Diễn_viên_và_nhân_vật">​Diễn viên và nhân vật</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Mikhail Kuznetsov – Vladimir Lenin</​li>​
 +<​li>​Mark Nikelberg – Grigori Zinoviyev</​li>​
 +<​li>​Nikolai Lebedev – Nikolai Yemelyanov</​li>​
 +<​li>​Aleksandr Paleyes – Yakov Sverdlov</​li>​
 +<​li>​Vasily Livanov – Feliks Dzerzhinsky</​li>​
 +<​li>​Edisher Magalashvili – Sergo Ordzhonikidze</​li>​
 +<​li>​Nikolai Grabbe – Aleksandr Schottman</​li>​
 +<​li>​Yuri Solovyov – Eino Rahja</​li>​
 +<​li>​Vitaly Churkin – Kohl Emelyanov</​li></​ul>​
 +<​ul><​li><​i>​Cuốn sổ màu xanh</​i>​ (phim, 1964)</​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Văn bản tác phẩm <​b>​(tiếng Nga)</​b></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​ul><​li>​Thông tin trên trang Biblus</​li></​ul><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1270
 +Cached time: 20181012074814
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.080 seconds
 +Real time usage: 0.115 seconds
 +Preprocessor visited node count: 400/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7520/​2097152 bytes
 +Template argument size: 494/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 366/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.020/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 851 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​81.792 ​     1 -total
 + ​71.71% ​  ​58.657 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_s&​aacute;​ch
 + ​65.76% ​  ​53.788 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.25% ​  ​18.197 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​18.28% ​  ​14.949 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​10.73% ​   8.776      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​URS
 + ​10.54% ​   8.622      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  8.56%    7.003      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  6.39%    5.226      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Li&​ecirc;​n_X&​ocirc;​
 +  3.78%    3.089      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​786295-0!canonical and timestamp 20181012074813 and revision id 26273252
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
07414-cu-n-s-m-u-xanh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)