User Tools

Site Tools


07419-iloilo-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07419-iloilo-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Iloilo</​b>​ là một tỉnh của Philippines thuộc vùng Tây Visayas. Iloilo nằm trên phần phía nam của hòn đảo Panay, Iloilo giáp với tỉnh Antique về phía tây và Capiz về phía bắc, ngoài bờ biển đông nam của tỉnh là đảo Guimaras, trước thuộc về tỉnh nhưng nay là một tỉnh riêng. Qua vinh Panay và eo biển Guimaras là tỉnh Negros Occidental. Tỉnh lị là thành phố Iloilo.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Tỉnh Iloilo là vùng đầm lầy lớn nhất Tây Visayas sau Sanderbans. Tỉnh được chia làm hai khu vực địa lý, vùng cao nguyên ở Madia-as ở ranh giới phía tây và vùng đồng bằng thấp chiếm phần lớn diện tích tỉnh. Một vái hòn đảo nhỏ ở phía đông tỉnh là cực bắc của biển Visayan như Pan de Azucar, Sicogon.
 +</p>
 +
 +<​p>​Người dân Iloilo được gọi là người Ilonggos. Có hai ngôn ngữ địa phương được nói trong tỉnh là: tiếng Hiligaynon, một ngôn ngữ thuộc Ngữ hệ Nam Đảo ​ (đôi khi còn gọi là tiếng Ilonggo) và tiếng Kinaray-a. Tiếng Hiligaynon và các biến thể của nó được nói ở thành phố Iloilo và một vài đô thị. Tiếng Tây Ban Nha từng ​ là ngôn ngữ chính tại đây trong lịch sử, tuy nhiên số người sử dụng đã giảm mạnh sau Thế chiến II 
 +</p>
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Iloilo_City-080701-N-0640K-527.jpg/​220px-Iloilo_City-080701-N-0640K-527.jpg"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Iloilo_City-080701-N-0640K-527.jpg/​330px-Iloilo_City-080701-N-0640K-527.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Iloilo_City-080701-N-0640K-527.jpg/​440px-Iloilo_City-080701-N-0640K-527.jpg 2x" data-file-width="​3872"​ data-file-height="​2592"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Toàn cảnh thành phố Iloilo</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Tỉnh gồm có 2 thành phố:
 +</p>
 +<p>42 đô thị tự trị:
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1251
 +Cached time: 20181010175704
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.452 seconds
 +Real time usage: 0.595 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3240/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 53565/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3688/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.168/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.64 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 437.374 ​     1 -total
 + ​95.18% ​ 416.285 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​74.97% ​ 327.908 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  9.30%   ​40.659 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​c&#​7897;​t
 +  7.56%   ​33.046 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  6.59%   ​28.827 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  5.21%   ​22.777 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 +  4.41%   ​19.280 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  3.95%   ​17.256 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7881;​nh_Philippines
 +  3.61%   ​15.801 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​765500-0!canonical and timestamp 20181010175704 and revision id 41104632
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
07419-iloilo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)