User Tools

Site Tools


07435-s-th-ng-m-ng-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07435-s-th-ng-m-ng-n-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Sẻ thông mỏ ngắn</​b>,​ tên khoa học: <​i><​b>​Pyrrhula nipalensis</​b></​i>,​ là một loài sẻ trong Họ Sẻ thông<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. Chúng được Hodgson phân loại vào năm 1836.
 +</​p><​p>​Loài này được tìm thấy ở Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Myanma, Nepal, Pakistan, Đài Loan và Việt Nam. Môi trường sống của chúng là rừng ôn đới và các rừng môi sinh cận nhiệt đới và nhiệt đới. Loài sẻ này dài 16,5 cm, đầu và ngực hơi xám. Chúng ăn hạt cây thông.
 +</p>
  
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt="​Pyrrhulamurina.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Pyrrhulamurina.jpg/​70px-Pyrrhulamurina.jpg"​ width="​70"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Pyrrhulamurina.jpg/​105px-Pyrrhulamurina.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Pyrrhulamurina.jpg/​141px-Pyrrhulamurina.jpg 2x" data-file-width="​394"​ data-file-height="​672"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt="​BirdsAsiaJohnGoVGoul 0156.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​BirdsAsiaJohnGoVGoul_0156.jpg/​82px-BirdsAsiaJohnGoVGoul_0156.jpg"​ width="​82"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​BirdsAsiaJohnGoVGoul_0156.jpg/​123px-BirdsAsiaJohnGoVGoul_0156.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​BirdsAsiaJohnGoVGoul_0156.jpg/​164px-BirdsAsiaJohnGoVGoul_0156.jpg 2x" data-file-width="​5013"​ data-file-height="​7321"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1273
 +Cached time: 20181013055349
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.172 seconds
 +Real time usage: 0.240 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1810/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 22861/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1287/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4067/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.038/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.62 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 206.728 ​     1 -total
 + ​50.75% ​ 104.910 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​25.79% ​  ​53.318 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​25.10% ​  ​51.888 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​19.00% ​  ​39.283 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN
 + ​17.86% ​  ​36.926 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​13.12% ​  ​27.119 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  8.22%   ​16.990 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fringillidae-stub
 +  6.79%   ​14.036 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.72%   ​11.828 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​783786-0!canonical and timestamp 20181013055348 and revision id 26793864
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
07435-s-th-ng-m-ng-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)