User Tools

Site Tools


07439-chloealtis-aspasma-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07439-chloealtis-aspasma-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Chloealtis aspasma</​i></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Tình trạng bảo tồn</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div style="​text-align:​ center"><​img alt="​Status iucn2.3 VU vi.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​Status_iucn2.3_VU_vi.svg/​220px-Status_iucn2.3_VU_vi.svg.png"​ width="​220"​ height="​59"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​Status_iucn2.3_VU_vi.svg/​330px-Status_iucn2.3_VU_vi.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​28/​Status_iucn2.3_VU_vi.svg/​440px-Status_iucn2.3_VU_vi.svg.png 2x" data-file-width="​240"​ data-file-height="​64"/><​br/>​Sắp nguy cấp<​small>​ (IUCN 2.3)</​small></​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Arthropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Insecta</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Orthoptera</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Acrididae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Chloealtis</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​C. aspasma</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Chloealtis aspasma</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Rehn,​ J.A.G. &amp; Hebard, 1919 </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Chloealtis aspasma</​b></​i>​ là một loài côn trùng thuộc họ Acrididae. Đây là loài đặc hữu của Hoa Kỳ.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​14px-Wikispecies-logo.svg.png"​ width="​14"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​20px-Wikispecies-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​27px-Wikispecies-logo.svg.png 2x" data-file-width="​941"​ data-file-height="​1103"/>​ Dữ liệu liên quan tới Chloealtis aspasma tại Wikispecies</​li>​
 +<​li>​Orthopteroid Specialist Group 1996. <​i>​Chloealtis aspasma</​i>​. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. ​ Truy cập 9 tháng 8 năm 2007.</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​B%C3%A5lgeting%2C_Nordisk_familjebok.png/​32px-B%C3%A5lgeting%2C_Nordisk_familjebok.png"​ width="​32"​ height="​26"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​B%C3%A5lgeting%2C_Nordisk_familjebok.png/​48px-B%C3%A5lgeting%2C_Nordisk_familjebok.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​B%C3%A5lgeting%2C_Nordisk_familjebok.png/​64px-B%C3%A5lgeting%2C_Nordisk_familjebok.png 2x" data-file-width="​304"​ data-file-height="​247"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến côn trùng ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1318
 +Cached time: 20181020203959
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.128 seconds
 +Real time usage: 0.160 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1413/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12444/​2097152 bytes
 +Template argument size: 837/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.021/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 966 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 134.492 ​     1 -total
 + ​58.34% ​  ​78.457 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​30.43% ​  ​40.922 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​19.65% ​  ​26.426 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 + ​10.70% ​  ​14.389 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Insecta-stub
 +  8.30%   ​11.158 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.23%    9.729      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  6.61%    8.884      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +  4.51%    6.064      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.42%    5.948      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​784422-0!canonical and timestamp 20181020203959 and revision id 25436463
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
07439-chloealtis-aspasma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)