User Tools

Site Tools


07448-c-ti-u-th-n-ng-d-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07448-c-ti-u-th-n-ng-d-n-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #A7DBD8; font-weight:​ bold; font-style: italic;">​Cô tiểu thư nông dân<​br/>​Барышня-крестьянка</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Cô tiểu thư nông dân (s).jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​2/​2b/​C%C3%B4_ti%E1%BB%83u_th%C6%B0_n%C3%B4ng_d%C3%A2n_%28s%29.jpg/​222px-C%C3%B4_ti%E1%BB%83u_th%C6%B0_n%C3%B4ng_d%C3%A2n_%28s%29.jpg"​ width="​222"​ height="​273"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​2/​2b/​C%C3%B4_ti%E1%BB%83u_th%C6%B0_n%C3%B4ng_d%C3%A2n_%28s%29.jpg/​333px-C%C3%B4_ti%E1%BB%83u_th%C6%B0_n%C3%B4ng_d%C3%A2n_%28s%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​2/​2b/​C%C3%B4_ti%E1%BB%83u_th%C6%B0_n%C3%B4ng_d%C3%A2n_%28s%29.jpg 2x" data-file-width="​346"​ data-file-height="​425"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​A7DBD8;">​Thông tin sách</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tác giả</​th><​td>​
 +Aleksandr S.Pushkin</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<img alt="​Flag of Russian Empire for private use (1914–1917) 3.svg" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​82/​Flag_of_Russian_Empire_for_private_use_%281914%E2%80%931917%29_3.svg/​20px-Flag_of_Russian_Empire_for_private_use_%281914%E2%80%931917%29_3.svg.png"​ width="​20"​ height="​13"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​82/​Flag_of_Russian_Empire_for_private_use_%281914%E2%80%931917%29_3.svg/​30px-Flag_of_Russian_Empire_for_private_use_%281914%E2%80%931917%29_3.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​82/​Flag_of_Russian_Empire_for_private_use_%281914%E2%80%931917%29_3.svg/​40px-Flag_of_Russian_Empire_for_private_use_%281914%E2%80%931917%29_3.svg.png 2x" data-file-width="​518"​ data-file-height="​346"/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngôn ngữ</​th><​td>​
 +tiếng Nga</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ sách</​th><​td>​
 +Tập truyện của ông Ivan Petrovich Belkin quá cố</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thể loại</​th><​td>​
 +truyện ngắn</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày phát hành</​th><​td>​
 +1831</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kiểu sách</​th><​td>​
 +In (bìa cứng và bìa mềm)</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Cô tiểu thư nông dân</​b>​ (tiếng Nga: <​i>​Барышня-крестьянка</​i>​) là một truyện ngắn in trong <​i>​Tập truyện của ông Ivan Petrovich Belkin quá cố</​i>​ của Aleksandr S.Pushkin, hoàn thành vào ngày 20 tháng 9 năm 1830.
 +</p>
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Nội dung</​span>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-2 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​1.1</​span>​ <span class="​toctext">​Nhân vật</​span></​li>​
 +</​ul></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Chuyển thể</​span>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-2 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​2.1</​span>​ <span class="​toctext">​Hội họa</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-2 tocsection-5"><​span class="​tocnumber">​2.2</​span>​ <span class="​toctext">​Sân khấu</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-2 tocsection-6"><​span class="​tocnumber">​2.3</​span>​ <span class="​toctext">​Điện ảnh</​span></​li>​
 +</​ul></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-7"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Xem thêm</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +<​p>​Tương tự truyện ngắn <​i>​Bão tuyết</​i>,​ tác giả mượn lời một cô gái hư cấu tên là K.I.T để kể lại câu chuyện này.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Nh.C3.A2n_v.E1.BA.ADt"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Nhân_vật">​Nhân vật</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Chủ đất Ivan Petrovich Berestov</​li>​
 +<​li>​Công tử Aleksey (con trai ông Ivan)</​li>​
 +<​li>​Nhà quý tộc Grigory Ivanovich Muromsky</​li>​
 +<​li>​Tiểu thư Liza (con gái ông Grigory)</​li>​
 +<​li>​Hầu gái Nastya</​li></​ul>​
 +<​h3><​span id="​H.E1.BB.99i_h.E1.BB.8Da"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Hội_họa">​Hội họa</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Câu chuyện tâm tình lãng mạn của Pushkin đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho các họa sĩ trong suốt hơn một thế kỷ từ khi ra đời.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​S.C3.A2n_kh.E1.BA.A5u"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Sân_khấu">​Sân khấu</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Truyện ngắn đã nhiều lần được chuyển thể thành các vở opera, kịch...
 +</p>
 +<​h3><​span id="​.C4.90i.E1.BB.87n_.E1.BA.A3nh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Điện_ảnh">​Điện ảnh</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​1911:​ <​i>​Cô tiểu thư nông dân</​i></​li>​
 +<​li>​1916:​ <​i>​Cô tiểu thư nông dân</​i>,​ đạo diễn Olga Preobrazhenskaya</​li>​
 +<​li>​1970:​ <​i>​Cô tiểu thư nông dân</​i>​ (phim truyền hình)</​li>​
 +<​li>​1995:​ <​i>​Cô tiểu thư nông dân</​i>​ đạo diễn Aleksey Sakharov</​li></​ul>​
 +<​ul><​li>​Văn bản tác phẩm <​b>​(tiếng Nga)</​b></​li>​
 +<​li>​Văn bản tác phẩm <​b>​(tiếng Việt)</​b></​li></​ul>​
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​36px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​d/​d9/​C%C3%B4_ti%E1%BB%83u_th%C6%B0_n%C3%B4ng_d%C3%A2n_%28tranh_m%E1%BB%99c_b%E1%BA%A3n%29.jpg/​120px-C%C3%B4_ti%E1%BB%83u_th%C6%B0_n%C3%B4ng_d%C3%A2n_%28tranh_m%E1%BB%99c_b%E1%BA%A3n%29.jpg"​ width="​120"​ height="​78"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​d/​d9/​C%C3%B4_ti%E1%BB%83u_th%C6%B0_n%C3%B4ng_d%C3%A2n_%28tranh_m%E1%BB%99c_b%E1%BA%A3n%29.jpg/​180px-C%C3%B4_ti%E1%BB%83u_th%C6%B0_n%C3%B4ng_d%C3%A2n_%28tranh_m%E1%BB%99c_b%E1%BA%A3n%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​d/​d9/​C%C3%B4_ti%E1%BB%83u_th%C6%B0_n%C3%B4ng_d%C3%A2n_%28tranh_m%E1%BB%99c_b%E1%BA%A3n%29.jpg/​240px-C%C3%B4_ti%E1%BB%83u_th%C6%B0_n%C3%B4ng_d%C3%A2n_%28tranh_m%E1%BB%99c_b%E1%BA%A3n%29.jpg 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​389"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Tranh khắc gỗ
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​29.5px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​b/​b1/​C%C3%B4_ti%E1%BB%83u_th%C6%B0_n%C3%B4ng_d%C3%A2n_%28tranh%29.jpg/​120px-C%C3%B4_ti%E1%BB%83u_th%C6%B0_n%C3%B4ng_d%C3%A2n_%28tranh%29.jpg"​ width="​120"​ height="​91"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​b/​b1/​C%C3%B4_ti%E1%BB%83u_th%C6%B0_n%C3%B4ng_d%C3%A2n_%28tranh%29.jpg/​180px-C%C3%B4_ti%E1%BB%83u_th%C6%B0_n%C3%B4ng_d%C3%A2n_%28tranh%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​b/​b1/​C%C3%B4_ti%E1%BB%83u_th%C6%B0_n%C3%B4ng_d%C3%A2n_%28tranh%29.jpg/​240px-C%C3%B4_ti%E1%BB%83u_th%C6%B0_n%C3%B4ng_d%C3%A2n_%28tranh%29.jpg 2x" data-file-width="​417"​ data-file-height="​315"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Tranh sơn dầu
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</​ul><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1319
 +Cached time: 20181011173951
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.064 seconds
 +Real time usage: 0.093 seconds
 +Preprocessor visited node count: 343/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7149/​2097152 bytes
 +Template argument size: 423/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2216/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.019/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 851 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​64.394 ​     1 -total
 + ​62.48% ​  ​40.232 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_s&​aacute;​ch
 + ​55.82% ​  ​35.946 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​24.92% ​  ​16.049 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​22.53% ​  ​14.505 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​13.98% ​   8.999      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.06%    1.970      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​786969-0!canonical and timestamp 20181011173951 and revision id 24071186
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
07448-c-ti-u-th-n-ng-d-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)