User Tools

Site Tools


07467-enallagma-recurvatum-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07467-enallagma-recurvatum-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Enallagma recurvatum</​i></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Tình trạng bảo tồn</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div style="​text-align:​ center"><​img alt="​Status iucn3.1 NT vi.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Status_iucn3.1_NT_vi.svg/​220px-Status_iucn3.1_NT_vi.svg.png"​ width="​220"​ height="​59"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Status_iucn3.1_NT_vi.svg/​330px-Status_iucn3.1_NT_vi.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Status_iucn3.1_NT_vi.svg/​440px-Status_iucn3.1_NT_vi.svg.png 2x" data-file-width="​240"​ data-file-height="​64"/><​br/>​Sắp bị đe dọa<​small>​ (IUCN 3.1)</​small></​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Arthropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Insecta</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Odonata</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Coenagrionidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Enallagma</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​E. recurvatum</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Enallagma recurvatum</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Davis,​ 1913 </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Pale Barrens Bluet</​b>​ (<​i><​b>​Enallagma recurvatum</​b></​i>​) là một loài chuồn chuồn kim thuộc họ Coenagrionidae. Đây là loài đặc hữu của Hoa Kỳ. Môi trường sống tự nhiên của chúng là hồ nước ngọt. Chúng hiện đang bị đe dọa vì mất nơi sống.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​Odonata Specialist Group 1996. <​i>​Enallagma recurvatum</​i>​. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. ​ Truy cập 9 tháng 8 năm 2007.</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Ceriagrion_glabrum_male_panorama.jpg/​40px-Ceriagrion_glabrum_male_panorama.jpg"​ width="​40"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Ceriagrion_glabrum_male_panorama.jpg/​60px-Ceriagrion_glabrum_male_panorama.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Ceriagrion_glabrum_male_panorama.jpg/​80px-Ceriagrion_glabrum_male_panorama.jpg 2x" data-file-width="​3000"​ data-file-height="​1393"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ liên quan họ chuồn chuồn kim Coenagrionidae này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1264
 +Cached time: 20181015174200
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.112 seconds
 +Real time usage: 0.144 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1327/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11609/​2097152 bytes
 +Template argument size: 696/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.021/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 966 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 120.146 ​     1 -total
 + ​67.14% ​  ​80.668 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​33.99% ​  ​40.834 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​14.28% ​  ​17.153 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 + ​12.96% ​  ​15.573 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coenagrionidae-stub
 + ​11.57% ​  ​13.898 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  8.10%    9.733      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  6.11%    7.344      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.47%    6.570      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +  5.39%    6.471      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​784531-0!canonical and timestamp 20181015174200 and revision id 34526662
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
07467-enallagma-recurvatum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)