User Tools

Site Tools


07468-louisea-edeaensis-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07468-louisea-edeaensis-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Louisea edeaensis</​i></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Tình trạng bảo tồn</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div style="​text-align:​ center"><​img alt="​Status iucn3.1 CR vi.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​Status_iucn3.1_CR_vi.svg/​220px-Status_iucn3.1_CR_vi.svg.png"​ width="​220"​ height="​59"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​Status_iucn3.1_CR_vi.svg/​330px-Status_iucn3.1_CR_vi.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​Status_iucn3.1_CR_vi.svg/​440px-Status_iucn3.1_CR_vi.svg.png 2x" data-file-width="​240"​ data-file-height="​64"/><​br/>​Cực kỳ nguy cấp<​small>​ (IUCN 3.1)</​small></​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Arthropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân ngành <​small>​(<​i>​subphylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Crustacea</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Malacostraca</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Decapoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân thứ bộ <​small>​(<​i>​infraordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Brachyura</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Potamonautidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Louisea</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​L. edeaensis</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Louisea edeaensis</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Bott,​ 1969 </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Louisea edeaensis</​b></​i>​ là một loài cua trong họ Potamonautidae.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Chúng là loài đặc hữu của Cameroon.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span id="​CITEREF2010"​ class="​citation web">​N. Cumberlidge (2008). “<​i>​Louisea edeaensis</​i>​”. <​i>​Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 3.1</​i>​. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ALouisea+edeaensis&​amp;​rft.atitle=Louisea+edeaensis&​amp;​rft.date=21+th%C3%A1ng+10+n%C4%83m+2010&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=S%C3%A1ch+%C4%90%E1%BB%8F+IUCN+c%C3%A1c+lo%C3%A0i+b%E1%BB%8B+%C4%91e+d%E1%BB%8Da.+Phi%C3%AAn+b%E1%BA%A3n+3.1&​amp;​rft.pub=Li%C3%AAn+minh+B%E1%BA%A3o+t%E1%BB%93n+Thi%C3%AAn+nhi%C3%AAn+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.iucnredlist.org%2Fdetails%2F12383&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​34px-Wikispecies-logo.svg.png"​ width="​34"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​51px-Wikispecies-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​68px-Wikispecies-logo.svg.png 2x" data-file-width="​941"​ data-file-height="​1103"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist"><​b>​Wikispecies</​b>​ có thông tin sinh học về <​b>​Louisea edeaensis</​b></​td></​tr></​tbody></​table><​ul><​li>​Inland Water Crustacean Specialist Group 1996. <​i>​Louisea edeaensis</​i>​. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Dados de 10 de Agosto de 2007.</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5d/​Lobster_NSRW_rotated2.jpg/​32px-Lobster_NSRW_rotated2.jpg"​ width="​32"​ height="​22"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5d/​Lobster_NSRW_rotated2.jpg/​48px-Lobster_NSRW_rotated2.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5d/​Lobster_NSRW_rotated2.jpg/​64px-Lobster_NSRW_rotated2.jpg 2x" data-file-width="​2679"​ data-file-height="​1802"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết Giáp xác mười chân  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1328
 +Cached time: 20181012102146
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.212 seconds
 +Real time usage: 0.270 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1885/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 21865/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1246/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1147/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.049/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.59 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 236.927 ​     1 -total
 + ​50.85% ​ 120.486 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​25.55% ​  ​60.539 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​25.37% ​  ​60.115 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​20.85% ​  ​49.409 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN2010
 + ​18.85% ​  ​44.663 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN
 + ​15.92% ​  ​37.710 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.98%   ​21.276 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 +  7.84%   ​18.565 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Decapoda-stub
 +  6.32%   ​14.976 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​784652-0!canonical and timestamp 20181012102145 and revision id 25945642
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
07468-louisea-edeaensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)