User Tools

Site Tools


07470-b-ch-c-t-tinh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07470-b-ch-c-t-tinh-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​Bai_Gu_Jing.jpg/​250px-Bai_Gu_Jing.jpg"​ width="​250"​ height="​316"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​Bai_Gu_Jing.jpg/​375px-Bai_Gu_Jing.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​36/​Bai_Gu_Jing.jpg/​500px-Bai_Gu_Jing.jpg 2x" data-file-width="​657"​ data-file-height="​831"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Bạch Cốt Tinh</​b>​ (chữ Hán: 白骨精), nghĩa là <​i>​yêu quái xương trắng</​i>,​ là một nhân vật trong bộ tiểu thuyết Tây du ký của nhà văn Ngô Thừa Ân.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Bạch Cốt Tinh là nhân vật xuất hiện trong hồi 27 Tây du ký: <​i>​Thây ma ba lượt trêu Tam Tạng, Đường Tăng nhiều phen đuổi Ngộ Không</​i>​. Bạch Cốt Tinh là yêu quái ở động Bạch Hổ đã ba lần biến hóa để lừa bắt Đường Tăng và ba lần bị Tôn Ngộ Không đánh chết.
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0a/​Bai_Gu_Jing_at_Long_Corridor_1.JPG/​220px-Bai_Gu_Jing_at_Long_Corridor_1.JPG"​ width="​220"​ height="​95"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0a/​Bai_Gu_Jing_at_Long_Corridor_1.JPG/​330px-Bai_Gu_Jing_at_Long_Corridor_1.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0a/​Bai_Gu_Jing_at_Long_Corridor_1.JPG/​440px-Bai_Gu_Jing_at_Long_Corridor_1.JPG 2x" data-file-width="​2896"​ data-file-height="​1245"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Tranh khắc trên Di Hòa Viên: Tôn Ngộ Không đánh Bạch Cốt Tinh</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Lần thứ nhất, Bạch Cốt Tinh biến thành một cô thôn nữ:
 +</p>
 +<table class="​cquote"​ role="​presentation"​ style="​margin:​auto;​ border-collapse:​ collapse; border: none; background-color:​ transparent;​ width: auto;"><​tbody><​tr><​td style="​width:​ 20px; vertical-align:​ top; border: none; color: #B2B7F2; font-size: 40px; font-family:​ 'Times New Roman',​ Times, serif; font-weight:​ bold; line-height:​ .6em; text-align: left; padding: 10px 10px;">​“
 +</td>
 +<td style="​vertical-align:​ top; border: none; padding: 4px 10px;">​
 +<​dl><​dd><​i>​Người đâu trong ngọc trắng ngà,</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Áo the hở ngực đẫy đà cặp lê.</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Liễu xanh xanh biếc hàng mi,</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Mắt phượng chơm chớp khác gì sao băng.</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Dung nhan đầy đặn khuôn trăng,</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Thiên nhiên phú bẩm cao thanh dáng người.</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Nhẹ như én lượn giữa trời,</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Tiếng oanh thỏ thẻ lòng người ngẩn ngơ.</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Hải đường mơn mởn cành tơ,</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Lung linh thược dược như đưa xuân tình<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.</​i></​dd></​dl></​td>​
 +<td style="​width:​ 20px; vertical-align:​ bottom; border: none; color: #B2B7F2; font-size: 40px; font-family:​ 'Times New Roman',​ Times, serif; font-weight:​ bold; line-height:​ .6em; text-align: right; padding: 10px 10px;">​”
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p>​Bạch Cốt Tinh định lừa Đường Tăng nhưng may có Tôn Ngộ Không phát hiện và dùng gậy Như Ý đánh chết. Đường Tăng tức giận liền niệm chú Ngộ Không. Linh hồn cô thôn nữ thoát khỏi thân xác và bay về trời.
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​86/​Journey_to_the_West_at_Long_Corridor.JPG/​220px-Journey_to_the_West_at_Long_Corridor.JPG"​ width="​220"​ height="​109"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​86/​Journey_to_the_West_at_Long_Corridor.JPG/​330px-Journey_to_the_West_at_Long_Corridor.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​86/​Journey_to_the_West_at_Long_Corridor.JPG/​440px-Journey_to_the_West_at_Long_Corridor.JPG 2x" data-file-width="​2892"​ data-file-height="​1430"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Tranh khắc trên Di Hòa Viên: Đường Tăng niệm khẩn cô nhi chú, Trư Bát Giới và Sa Tăng van xin giùm cho Ngộ Không</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Yêu quái thoát chết, lần thứ hai biến thành một bà cụ già đi tìm con:
 +</p>
 +<table class="​cquote"​ role="​presentation"​ style="​margin:​auto;​ border-collapse:​ collapse; border: none; background-color:​ transparent;​ width: auto;"><​tbody><​tr><​td style="​width:​ 20px; vertical-align:​ top; border: none; color: #B2B7F2; font-size: 40px; font-family:​ 'Times New Roman',​ Times, serif; font-weight:​ bold; line-height:​ .6em; text-align: left; padding: 10px 10px;">​“
 +</td>
 +<td style="​vertical-align:​ top; border: none; padding: 4px 10px;">​
 +<​dl><​dd><​i>​Biến thành bà cụ già,</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Mái tóc bạc như sương.</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Tập tễnh lê chân bước</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Chậm chạp tựa loài sên.</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Mặt quắt tàu lá héo,</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Người ngợm gầy trơ xương.</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Gò má nhô nhọn hoắt,</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Môi trề xuống dị thường.</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Già nua dáng mệt mỏi,</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Đầy mặt vết tàn nhang<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.</​i></​dd></​dl></​td>​
 +<td style="​width:​ 20px; vertical-align:​ bottom; border: none; color: #B2B7F2; font-size: 40px; font-family:​ 'Times New Roman',​ Times, serif; font-weight:​ bold; line-height:​ .6em; text-align: right; padding: 10px 10px;">​”
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p>​Lần này Tôn Ngộ Không chẳng nói năng gì rút gậy sắt ra đánh chết yêu quái, lại bị Đường Tăng niệm chú nhức đầu. Linh hồn bà cụ cũng thoát khỏi thân xác
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Bai_Gu_Jing_at_Long_Corridor.JPG/​220px-Bai_Gu_Jing_at_Long_Corridor.JPG"​ width="​220"​ height="​93"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Bai_Gu_Jing_at_Long_Corridor.JPG/​330px-Bai_Gu_Jing_at_Long_Corridor.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Bai_Gu_Jing_at_Long_Corridor.JPG/​440px-Bai_Gu_Jing_at_Long_Corridor.JPG 2x" data-file-width="​2896"​ data-file-height="​1222"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Tranh khắc trên Di Hòa Viên: Đường Tăng đuổi Tôn Ngộ Không đi, Ngộ Không dặn dò hai sư đệ bảo vệ sư phụ</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Bạch Cốt Tinh lại dùng phép giải thây thoát chết, lần thứ ba biến thành một ông già đang lạy Phật:
 +</p>
 +<table class="​cquote"​ role="​presentation"​ style="​margin:​auto;​ border-collapse:​ collapse; border: none; background-color:​ transparent;​ width: auto;"><​tbody><​tr><​td style="​width:​ 20px; vertical-align:​ top; border: none; color: #B2B7F2; font-size: 40px; font-family:​ 'Times New Roman',​ Times, serif; font-weight:​ bold; line-height:​ .6em; text-align: left; padding: 10px 10px;">​“
 +</td>
 +<td style="​vertical-align:​ top; border: none; padding: 4px 10px;">​
 +<​dl><​dd><​i>​Tóc bạc như Bành Tổ,</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Râu dài như Thọ Tinh.</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Nghễnh ngãng tai rền sấm,</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Lèm nhèm mắt lóe tinh.</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Gậy rồng lê từng bước,</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Áo hạc mặt thùng thình.</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Tay lần lần tràng hạt.</​i></​dd>​
 +<​dd><​i>​Lẩm nhẩm Nam vô kinh<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.</​i></​dd></​dl></​td>​
 +<td style="​width:​ 20px; vertical-align:​ bottom; border: none; color: #B2B7F2; font-size: 40px; font-family:​ 'Times New Roman',​ Times, serif; font-weight:​ bold; line-height:​ .6em; text-align: right; padding: 10px 10px;">​”
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p>​Lần này Tôn Ngộ Không gọi Sơn Thần, Thổ Địa đến rồi vung gậy đánh chết yêu tinh, linh quang bị Sơn Thần Thổ Địa giữ chặt không thoát được nữa.
 +Sau khi ông bị đánh chết, linh hồn vẫn thoát khỏi thân xác.<​br/>​Tôn Ngộ Không phân trần với Đường Tăng rằng đó là yêu quái, trên bộ xương có khắc bốn chữ: <​i>​Bạch Cốt phu nhân</​i>​ nghĩa là "bà phu nhân xương trắng"​ ("phu nhân":​ từ dùng để chỉ vợ những người có địa vị cao sang trong xã hội). Nhưng Trư Bát Giới ở ngoài gièm pha nên Đường Tăng lại niệm chú rồi viết giấy mực đuổi Ngộ Không về Hoa Quả sơn.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Truy.E1.BB.87n_tranh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Truyện_tranh">​Truyện tranh</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Trong truyện tranh "Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh", nhân vật Bạch Cốt Tinh này lần thứ ba sau khi bị đánh lần thứ ba vẫn không bị chết hẳn (bỏ qua tình tiết nhờ Sơn thần, Thổ địa giữ) mà sau đó đã tổ chức bắt giữ được Đường Tăng, Sa Tăng và ngựa bạch, còn Trư Bát Giới chạy thoát đi cầu cứu Tôn Hành Giả.
 +</p>
 +
 +<​p>​Phim truyền hình năm 1986, vai diễn do diễn viên Dương Xuân Hà đảm nhiệm.
 +</​p><​p>​Trong phim năm 2016, vai Bạch Cốt Tinh được đảm nhiệm bởi người đẹp 50 tuổi Củng Lợi.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup><​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
 +
 +
 +<​ul><​li><​b>​Tây du ký</​b>,​ Như Sơn, Mai Xuân Hải, Phương Oanh <​i>​dịch</​i>,​ Nhà xuất bản Văn học, 2007.</​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​b>​Tây du ký</​b>,​ Như Sơn, Mai Xuân Hải, Phương Oanh <​i>​dịch</​i>,​ Nhà xuất bản Văn học, Tập I, 2007, tr.522</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​b>​Tây du ký</​b>,​ Như Sơn, Mai Xuân Hải, Phương Oanh <​i>​dịch</​i>,​ Nhà xuất bản Văn học, Tập I, 2007, tr.528</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​b>​Tây du ký</​b>,​ Như Sơn, Mai Xuân Hải, Phương Oanh <​i>​dịch</​i>,​ Nhà xuất bản Văn học, Tập I, 2007, tr.530</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Gong Li Pockets $40 Million HKD for “The Monkey King 2”By su on December 1, 2014 in JayneStars Media</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​鞏俐12變撼城城 天價誘唐僧 Tháng Mười Một 27, 2014</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1322
 +Cached time: 20181010210043
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.088 seconds
 +Real time usage: 0.121 seconds
 +Preprocessor visited node count: 487/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 26456/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1161/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 5/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1776/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.011/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 748 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​51.821 ​     1 -total
 + ​60.65% ​  ​31.430 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&​acirc;​y_du_k&​yacute;​
 + ​55.39% ​  ​28.706 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​22.44% ​  ​11.629 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cquote
 + ​13.80% ​   7.149      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​785496-0!canonical and timestamp 20181010210043 and revision id 37241263
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
07470-b-ch-c-t-tinh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)