User Tools

Site Tools


07472-soyuz-37-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07472-soyuz-37-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox vevent"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold">​Soyuz 37</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<​b>​Huy hiệu nhiệm vụ</​b><​br/><​img alt="​Soyuz37 patch.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​Soyuz37_patch.png/​201px-Soyuz37_patch.png"​ width="​201"​ height="​286"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​Soyuz37_patch.png/​302px-Soyuz37_patch.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f0/​Soyuz37_patch.png/​402px-Soyuz37_patch.png 2x" data-file-width="​1393"​ data-file-height="​1982"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​Thông tin nhiệm vụ<​span style="​font-weight:​normal;"/></​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên nhiệm vụ</​th><​td>​
 +Soyuz 37</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Số phi hành gia</​th><​td>​
 +2</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tín hiệu gọi</​th><​td>​
 +<span lang="​ru"​ title="​Văn bản tiếng Nga">​Терек</​span>​ ([<​i>​Terek</​i>​] <span style="​font-size:​100%;​ font-style:​normal;"​ class="​error">​lỗi:​ {{lang}}: văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp)</​span>​ - Terek River</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày giờ phóng</​th><​td>​
 +23 tháng 7 năm 1980<​br/>​18:​33:​03 UTC<​br/>​Gagarin'​s Start</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Hạ cánh</​th><​td>​
 +11 tháng 10 năm 1980<​br/>​09:​49:​57 UTC<​br/>​180 km (110 mi) SE of Dzhezkazgan</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thời gian bay</​th><​td>​
 +79d/​15:​16:​54</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Số lượng quỹ đạo</​th><​td>​
 +124</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​Các nhiệm vụ liên quan</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Soyuz 37</​b>​ (tiếng Nga: <span lang="​ru"><​b>​Союз 37</​b></​span>​) là một lượt phóng tàu vũ trụ có người lái của Liên Xô vào năm 1980 lên trạm vũ trụ Salyut 6. Đây là lượt phóng thứ 13 và là lượt phóng thành công thứ 11 của tàu vũ trụ Liên Xô.
 +</​p><​p>​Soyuz 37 đưa Viktor Gorbatko (chỉ huy) và Phạm Tuân (kỹ sư), phi công vũ trụ đầu tiên của châu Á và duy nhất của Việt Nam cho tới nay, vào vũ trụ. Phi hành đoàn dự bị bao gồm Valery Fyodorovich Bykovsky (chỉ huy) và Bùi Thanh Liêm (kỹ sư). Khi từ vũ trụ trở về Trái Đất, Soyuz 37 đưa Leonid Ivanovich Popov và Valery Victorovich Ryumin từ trạm vũ trụ về.
 +</​p><​p>​Phạm Tuân sau này cho biết: "​Chuyến bay đó, ý nghĩa chính trị lớn hơn nhiều so với ý nghĩa khoa học. Liên Xô muốn đưa chúng ta vào để thể hiện vai trò của các nước XHCN"​.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​VICTOR_GORBATKO_%26_TU%C3%82N_PHAM_%28SOYUZ_37%29.jpg/​220px-VICTOR_GORBATKO_%26_TU%C3%82N_PHAM_%28SOYUZ_37%29.jpg"​ width="​220"​ height="​134"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​VICTOR_GORBATKO_%26_TU%C3%82N_PHAM_%28SOYUZ_37%29.jpg/​330px-VICTOR_GORBATKO_%26_TU%C3%82N_PHAM_%28SOYUZ_37%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​VICTOR_GORBATKO_%26_TU%C3%82N_PHAM_%28SOYUZ_37%29.jpg/​440px-VICTOR_GORBATKO_%26_TU%C3%82N_PHAM_%28SOYUZ_37%29.jpg 2x" data-file-width="​1770"​ data-file-height="​1079"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Viktor Gorbatko và Phạm Tuân.</​div></​div></​div>​
  
 +
 +
 +<​p>​Bản mẫu:​Interkosmos
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181019090817
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.348 seconds
 +Real time usage: 0.426 seconds
 +Preprocessor visited node count: 910/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 57258/​2097152 bytes
 +Template argument size: 930/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1418/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.199/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 11.13 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 348.407 ​     1 -total
 + ​58.12% ​ 202.498 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Space_mission
 + ​55.46% ​ 193.243 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​37.29% ​ 129.909 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​15.29% ​  ​53.277 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Refimprove
 + ​10.73% ​  ​37.377 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​10.40% ​  ​36.227 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  9.38%   ​32.664 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  8.08%   ​28.163 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.06%   ​28.079 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Soyuz
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​786028-0!canonical and timestamp 20181019090817 and revision id 41115703
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
07472-soyuz-37-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)