User Tools

Site Tools


07682-cinysca-la-gi

Cinysca là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Areneidae.[1]

Các loài trong chi Cinysca gồm có:

  1. ^ a ă Cinysca Killburn, 1970. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Cinysca alvesi Rubio & Rolan, 2002. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Cinysca arlequin Rubio & Rolan, 2002. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Cinysca dunkeri (Philippi, 1852). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  5. ^ Cinysca granulosa (Krauss, 1848). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
07682-cinysca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)