User Tools

Site Tools


07770-hy-rocacbon-kh-ng-no-la-gi

Hidrocacbon không no là hidrocacbon có chứa ít nhất một liên kết đôi trở lên trong cấu trúc phân tử của nó nhưng không có dạng mạch vòng như hidrocacbon thơm mà chỉ có dạng mạch thẳng hoặc phân nhánh.

  • Anken có công thức chung là CnH2n với n≥2
  • Ankadien có công thức chung là CnH2n-2 với n≥3, trong phân tử có hai liên kết đôi
  • Ankin có công thức chung là CnH2n-2 với n≥2, trong phân tử có một liên kết ba.
  • Các dạng hỗn hợp của ba dạng trên

Một số hidrocacbon không no có chứa liên kết đôi còn có đồng phân cis-trans (đồng phân hình học). Là do hai nhóm ở mỗi một bên của liên kết đôi khác nhau, do đó khi quay quanh mặt phẳng chứa liên kết đôi thì trở thành các dạng khác nhau.

Các phản ứng của hidrocacbon không no[sửa | sửa mã nguồn]

Phản ứng của hidrocacbon không no cũng như nhiều chất hữu cơ khác đều có là

  • Phản ứng với hidro để tạo ra hidrocacbon no (nếu hidro hóa hoàn toàn)
  • Phản ứng với hidro clorua tạo ra các dẫn xuất halogen
  • Phản ứng oxi hoá gồm phản ứng cháy, anđehit hóa, rượu hóa...

Hidrocacbon không no được dùng vào hàn xì (axetilen) hay tổng hợp các dẫn xuất của hidrocacbon như anđehit, xeton, ancol...

07770-hy-rocacbon-kh-ng-no-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)