User Tools

Site Tools


08046-eulithidium-la-gi

Eulithidium là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Phasianellidae.[1]

Các loài trong chi Eulithidium gồm có:

The Indo-Pacific Molluscan Database also mentions the following species with a name in current use:[8]

  1. ^ Eulithidium . World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Eulithidium adamsi (Philippi, 1853). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Eulithidium affine (C. B. Adams, 1850). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Eulithidium bellum (M. Smith, 1937). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  5. ^ Eulithidium pterocladicum (Robertson, 1958). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  6. ^ Eulithidium tessellatum (Potiez & Michaud, 1838). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  7. ^ Eulithidium thalassicola (Robertson, 1958). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  8. ^ OBIS: Eulithidium diantha
08046-eulithidium-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)