User Tools

Site Tools


08072-mirachelus-la-gi

Mirachelus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Chilodontidae
Chi (genus) Mirachelus
Woodring, 1928

Mirachelus là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Chilodontidae.[1]

Các loài trong chi Mirachelus gồm có:

  • Mirachelus acanthus Quinn, 1991
  • Mirachelus clinocnemus Quinn, 1979[2]
  • Mirachelus corbis (Dall, 1889)[3]
  • Mirachelus galapagensis McLean, 1970
  • Mirachelus urueuauau Absalao, 2009[4]
  1. ^ Mirachelus . World Register of Marine Species, truy cập 8 tháng 5 2011.
  2. ^ Mirachelus clinocnemus Quinn, 1979. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 2010.
  3. ^ Mirachelus corbis (Dall, 1889). World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 2010.
  4. ^ Mirachelus urueuauau Absalao, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 2010.
08072-mirachelus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)