User Tools

Site Tools


08075-leptothyra-la-gi

Leptothyra là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Colloniidae.[2]

Các loài trong chi Leptothyra gồm có:

Các loài được đưa vào đồng nghĩa
  • Leptothyra globuloides Dautzenberg & H. Fischer, 1896: đồng nghĩa của Cantrainea globuloides (Dautzenberg & H. Fischer, 1896)
  • Leptothyra sakaensis Yokoyama, 1925 accepted as Littorina brevicula (Philippi, 1844)
  1. ^ Pease, 1869, American Journal of Conchology, 5(2): 70
  2. ^ Leptothyra . World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 3 năm 2011.
  3. ^ Leptothyra candida Pease, 1861. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Leptothyra filifer (Deshayes, 1863). World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  5. ^ Leptothyra gestroi Caramagna, 1888. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  • Marshall B. A. (1979). The Trochidae and Turbinidae of the Kermadec Ridge (Mollusca: Gastropoda). New Zealand Journal of Zoology 6: 521-552

Phương tiện liên quan tới Leptothyra tại Wikimedia Commons

08075-leptothyra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)