User Tools

Site Tools


08087-perrinia-la-gi

Perrinia là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Chilodontidae.[1]

According to the Cơ sở dữ liệu sinh vật biển (WoRMS) the following species are gồm cód withtrong genus Perrinia:[2]

  • Perrinia angulifera A. Adams, 1853
  • Perrinia cancellata (Schepman, 1908)
  • Perrinia cecileae Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[3]
  • Perrinia concinna (A. Adams, 1864-f)
  • Perrinia docili Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[4]
  • Perrinia elisa (Gould, 1849)
  • Perrinia nigromaculata (Schepman, 1908)
  • Perrinia plicifera (Schepman, 1908)
  • Perrinia squamicarinata (Schepman, 1908)
  • Perrinia stellata (A. Adams, 1864)
08087-perrinia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)