User Tools

Site Tools


08116-t-nh-l-827c-la-gi

Tỉnh lộ 827C[1] là một nhánh xương cá của tỉnh lộ 827A khởi đầu tại vòng xoay ngã ba huyện Châu Thành ở Tầm Vu liền với tỉnh lộ 827A chạy dài qua các xã, thị trấn Tầm Vu, Dương Xuân Hội, Long Trì, điểm cuối giáp ranh với huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.

  1. ^ http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-73-QD-ủy ban nhân dân-danh-muc-cac-tuyen-truc-duong-pho-chinh-do-thi-tren-dia-ban-tinh-Long-An-vb98206t17.aspx quyết định số 73/QĐ-ủy ban nhân dân ngày 05/01/2006 quy định danh mục các tuyến, trục đường phố chính đô thị trên địa bàn tỉnh Long An.

Tỉnh lộ 827

08116-t-nh-l-827c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)