User Tools

Site Tools


08118-eulithidium-tessellatum-la-gi

Eulithidium tessellatum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Phasianellidae.[2]

Loài này có kích thước giữa 3 mm and 6 mm

Chúng phân bố ở Vịnh Mexico và Biển Caribe cũng như Tiểu Antilles

  • Rosenberg, G., F. Moretzsohn, and E. F. García. 2009. Gastropoda (Mollusca) of the Gulf of Mexico, Pp. 579–699 in Felder, D.L. and D.K. Camp (eds.), Gulf of Mexico–Origins, Waters, and Biota. Biodiversity. Texas A&M Press, College Station, Texas.

Phương tiện liên quan tới Eulithidium tessellatum tại Wikimedia Commons

08118-eulithidium-tessellatum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)