User Tools

Site Tools


08141-t-nh-l-827b-la-gi

Tỉnh lộ 827B[1] là một nhánh xương cá của tỉnh lộ 827A

  1. ^ http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-73-QD-ủy ban nhân dân-danh-muc-cac-tuyen-truc-duong-pho-chinh-do-thi-tren-dia-ban-tinh-Long-An-vb98206t17.aspx quyết định số 73/QĐ-ủy ban nhân dân ngày 05/01/2006 quy định danh mục các tuyến, trục đường phố chính đô thị trên địa bàn tỉnh Long An.

Tỉnh lộ 827

08141-t-nh-l-827b-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)