User Tools

Site Tools


08207-d-u-thanh-la-gi

Dầu thanh hay dầu lông, chò lông (danh pháp khoa học: Dipterocarpus gracilis) là cây thuộc họ Dầu. Cây phân bố ở Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia (Java, Kalimantan, Sumatra), bán đảo Malaysia, Myanma, Thái Lan, Việt Nam và Philippines. Đây là cây gỗ lớn trong rừng cây họ dầu, thường xanh hoặc nửa rụng lá.

Phương tiện liên quan tới Dipterocarpus gracilis tại Wikimedia Commons

08207-d-u-thanh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)