User Tools

Site Tools


08214-bathyfautor-la-gi

Bathyfautor là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Calliostomatidae.[1]

Các loài trong chi Bathyfautor gồm có:

  1. ^ Bathyfautor Marshall, 1995. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Bathyfautor caledonicum Marshall, 1995. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Bathyfautor coriolis Marshall, 1995. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Bathyfautor multispinosum (Schepman, 1908). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  5. ^ Bathyfautor rapuhia Marshall, 1995. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
08214-bathyfautor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)