User Tools

Site Tools


08222-v-m-c-long-an-la-gi

Vàm Cỏ là một huyện cũ thuộc tỉnh Long An, Việt Nam.

Năm 1980, huyện Tân Châu thuộc tỉnh Long An được đổi tên thành huyện Vàm Cỏ[1].

Phía Bắc giáp huyện Bến Thủ, phía Nam giáp hai huyện Chợ Gạo và Gò Công Tây của tỉnh Tiền Giang, phía Đông giáp huyện Cần Đước, phía Tây giáp thị xã Tân An.

Huyện Vàm Cỏ ban đầu gồm 25 xã: An Lục Long, An Nhựt Tân, An Vĩnh Ngãi, Bình Lãng, Bình Quới, Bình Tâm, Bình Tịnh, Bình Trinh Đông, Đức Tân, Dương Xuân Hội, Hiệp Thạnh, Hòa Phú, Lạc Tấn, Long Trì, Mỹ Bình, Nhơn Thạnh Trung, Nhựt Ninh, Phú Ngãi Trị, Phước Tân Hưng, Quê Mỹ Thạnh, Tân Phước Tây, Thanh Phú Long, Thanh Vĩnh Đông, Thuận Mỹ, Vĩnh Công.

Ngày 14 tháng 1 năm 1983, chuyển 3 xã: Nhơn Thạnh Trung, Bình Tâm, An Vĩnh Ngãi về thị xã Tân An quản lý.

Như vậy, đơn vị hành chính của huyện Vàm Cỏ gồm 22 xã: An Lục Long, An Nhựt Tân, Bình Lãng, Bình Quới, Bình Tịnh, Bình Trinh Đông, Đức Tân, Dương Xuân Hội, Hiệp Thạnh, Hòa Phú, Lạc Tấn, Long Trì, Mỹ Bình, Nhựt Ninh, Phú Ngãi Trị, Phước Tân Hưng, Quê Mỹ Thạnh, Tân Phước Tây, Thanh Phú Long, Thanh Vĩnh Đông, Thuận Mỹ, Vĩnh Công.

Ngày 4 tháng 4 năm 1989, huyện Vàm Cỏ được chia tách thành 2 huyện là Châu Thành và Tân Trụ[2]:

  • Huyện Châu Thành có 12 xã: An Lục Long, Bình Quới, Dương Xuân Hội, Hiệp Thạnh, Hòa Phú, Long Trì, Phú Ngãi Trị, Phước Tân Hưng, Thanh Phú Long, Thanh Vĩnh Đông, Thuận Mỹ, Vĩnh Công.
  • Huyện Tân Trụ có 10 xã: An Nhựt Tân, Bình Lãng, Bình Tịnh, Bình Trinh Đông, Đức Tân, Lạc Tấn, Mỹ Bình, Nhựt Ninh, Quê Mỹ Thạnh, Tân Phước Tây.
08222-v-m-c-long-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)