User Tools

Site Tools


08223-json-la-gi

JavaScript Object Notation (thường được viết tắt là JSON) là một kiểu dữ liệu mở trong JavaScript. Kiểu dữ liệu này bao gồm chủ yếu là text, có thể đọc được theo dạng cặp "thuộc tính - giá trị". Về cấu trúc, nó mô tả một vật thể bằng cách bọc những vật thể con trong vật thể lớn hơn trong dấu ngoặc nhọn ({ }). JSON là một kiểu dữ liệu trung gian, chủ yếu được dùng để vận chuyển thông tin giữa các thành phần của một chương trình.

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về JSON:

{
	"name":"Product",
	"properties":
	{
		"id":
		{
			"type":"number",
			"description":"Product identifier",
			"required":true
		},
		"name":
		{
			"description":"Name of the product",
			"type":"string",
			"required":true
		},
		"price":
		{
			"type":"number",
			"minimum":0,
			"required":true
		},
		"tags":
		{
			"type":"array",
			"items":
			{
				"type":"string"
			}
		}
	}
}
08223-json-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)