User Tools

Site Tools


08243-d-ng-chu-n-1-la-gi

Dạng chuẩn 1 (1NF) là một dạng chuẩn được sử dụng trong tiêu chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Đây là dạng chuẩn ở mức thấp nhất và là điều kiện cần cho các dạng chuẩn cao hơn như Dạng chuẩn 2 (2NF), Dạng chuẩn 3 (3NF), Dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF)...

Giả sử một người thiết kế muốn ghi nhận tên và số điện thoại của khách hàng. Anh ta định nghĩa 1 bảng như sau:

Customer
Customer ID First Name Surname Telephone Number
123 Robert Ingram 555-861-2025
456 Jane Wright 555-403-1659
789 Maria Fernandez 555-808-9633

Một quan hệ ở dạng chuẩn 1 vẫn có thể có các bất thường khi cập nhật. Để loại bỏ các bất thường này, quan hệ này cần phải được phân rã thành các quan hệ ở dạng chuẩn cao hơn.

  • Sự bất thường khi thêm vào
  • Sự bất thường khi sửa đổi
  • Sự bất thường khi xóa bỏ
08243-d-ng-chu-n-1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)