User Tools

Site Tools


08265-peltospira-la-gi

Peltospira là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biểns trong họ Peltospiridae.[2]

Các loài trong chi Peltospira gồm có:

  1. ^ McLean (1989). Zool. Scr. 18(1): 51.
  2. ^ Peltospira Mclean, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Peltospira delicata McLean, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Peltospira lamellifera Warén & Bouchet, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  5. ^ Peltospira operculata McLean, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  6. ^ Peltospira smaragdina Warén & Bouchet, 2001. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
08265-peltospira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)