User Tools

Site Tools


08296-laetifautor-la-gi

Laetifautor là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Calliostomatidae.[1]

Các loài trong chi Laetifautor gồm có:

  1. ^ a ă Laetifautor Iredale, 1929. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Laetifautor deceptum (E.A. Smith, 1898). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Laetifautor elegans Habe, 1960. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Laetifautor fundatus Marshall, 1995. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  5. ^ Laetifautor rubropunctatum (A. Adams, 1851). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  6. ^ Laetifautor spinulosum (Tate, 1893). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
08296-laetifautor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)