User Tools

Site Tools


08323-selastele-la-gi

Selastele là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Calliostomatidae.[1]

Các loài trong chi Selastele gồm có:

  1. ^ Selastele Marshall, 1995. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Selastele kopua (Marshall, 1995). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Selastele limatulum (Marshall, 1995). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Selastele onustum (Odhner, 1924). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  5. ^ Selastele pictum Marshall, 1995. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  6. ^ Selastele retiarium (Hedley & tháng 5 năm 1908). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
08323-selastele-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)