User Tools

Site Tools


08335-thysanodonta-la-gi

Thysanodonta là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Calliostomatidae.[1]

Các loài trong chi Thysanodonta gồm có:

 • Thysanodonta aucklandica Marshall, 1988[2]
 • Thysanodonta boucheti Marshall, 1988[3]
 • Thysanodonta cassis Vilvens & Maestrati, 2006[4]
 • Thysanodonta chesterfieldensis Marshall, 1995[5]
 • Thysanodonta diadema Vilvens & Maestrati, 2006[6]
 • Thysanodonta eucosmia Marshall, 1995[7]
 • Thysanodonta festiva Marshall, 1995[8]
 • Thysanodonta opima Marshall, 1995[9]
 • Thysanodonta pileum Vilvens & Maestrati, 2006[10]
 • Thysanodonta wairua Marshall, 1988[11]
 1. ^ Thysanodonta Marshall, 1988. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 2. ^ Thysanodonta aucklandica Marshall, 1988. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 3. ^ Thysanodonta boucheti Marshall, 1988. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 4. ^ Thysanodonta cassis Vilvens & Maestrati, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 5. ^ Thysanodonta chesterfieldensis Marshall, 1995. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 6. ^ Thysanodonta diadema Vilvens & Maestrati, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 7. ^ Thysanodonta eucosmia Marshall, 1995. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 8. ^ Thysanodonta festiva Marshall, 1995. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 9. ^ Thysanodonta opima Marshall, 1995. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 10. ^ Thysanodonta pileum Vilvens & Maestrati, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
 11. ^ Thysanodonta wairua Marshall, 1988. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
08335-thysanodonta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)