User Tools

Site Tools


08347-addisonia-la-gi

Addisonia là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Addisoniidae.[2]

Các loài trong chi Addisonia gồm có:

Các loài được đưa vào đồng nghĩa
  • Addisonia enodis Simone, 1996: đồng nghĩa của Addisonia excentrica (Tiberi, 1855)
  • Addisonia lateralis (Requien, 1848)[5]: đồng nghĩa của Addisonia excentrica (Tiberi, 1855)
  • Addisonia paradoxa Dall, 1882[6]: đồng nghĩa của Addisonia excentrica
  1. ^ Dall (1882). Proc. U.S. nat. Mus. 4: 405.
  2. ^ Addisonia Dall, 1882. World Register of Marine Species, truy cập 30 tháng 1 năm 2011.
  3. ^ Addisonia brophyi McLean, 1985. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Addisonia excentrica (Tiberi, 1855). World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  5. ^ Addisonia lateralis (Requien, 1848). World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  6. ^ Addisonia paradoxa Dall, 1882. World Register of Marine Species, truy cập 25 tháng 10 năm 2010.


Bản mẫu:Addisoniidae-stub

08347-addisonia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)