User Tools

Site Tools


08349-calliotropis-aeglees-la-gi

Calliotropis aeglees là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[2]

Loài này có vỏ dài 7.6 mm

Chúng phân bố ở Gulf of Mexico and along Puerto Rico

  • Rosenberg, G., F. Moretzsohn, and E. F. García. 2009. Gastropoda (Mollusca) of the Gulf of Mexico, Pp. 579–699 in Felder, D.L. and D.K. Camp (eds.), Gulf of Mexico–Origins, Waters, and Biota. Biodiversity. Texas A&M Press, College Station, Texas

Phương tiện liên quan tới Calliotropis aeglees tại Wikimedia Commons

08349-calliotropis-aeglees-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)