User Tools

Site Tools


08372-bayerotrochus-la-gi

Bayerotrochus là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Pleurotomariidae.[1]

Các loài trong chi Bayerotrochus gồm có:[1]

 • Bayerotrochus africanus (Tomlin, 1948)
 • Bayerotrochus boucheti (Anseeuw & Poppe, 2001)
 • Bayerotrochus diluculum (Okutani, 1979)
 • Bayerotrochus indicus (Anseeuw, 1999)
 • Bayerotrochus midas (Bayer, 1966)[2]
 • Bayerotrochus philpoppei Anseeuw, Poppe & Goto, 2006[3]
 • Bayerotrochus poppei Anseeuw, 2003[4]
 • Bayerotrochus pyramus (Bayer, 1967)
 • Bayerotrochus tangaroanus (Bouchet & Métivier, 1982)
 • Bayerotrochus teramachii (Kuroda, 1955)
 • Bayerotrochus westralis (Whitehead, 1987)
08372-bayerotrochus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)